แจกไฟล์

แจกฟรี ไฟล์เล่มเอกสารคำร้องขอย้ายข้าราชการครู กรณีปกติ ตามเกณฑ์ ปี 2566 โดย ครูศรัญญา เกิดศิริ

แจกฟรี ไฟล์เล่มเอกสารคำร้องขอย้ายข้าราชการครู กรณีปกติ ตามเกณฑ์ ปี 2566 โดย ครูศรัญญา เกิดศิริ

ตัวอย่างเอกสารประกอบคำร้องขอย้าย เอกสารประกอบการพิจารณาการย้ายฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการพิจารณาขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งสายงานปฏิบัติการสอน โดยจัดทำและเสนอข้อมูลเอกสารประกอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบคำขอย้ายฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือประกอบการพิจารณาการขอย้าย และเป็นประโยชน์ต่อครูที่มีความประสงค์ขอย้าย คณะกรรมการพิจารณาย้าย ในการพิจารณาการดำเนินการย้ายต่อไป

ตัวอย่างไฟล์
 • แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู พ.ศ.๒๕๖๖
 • ข้อมูลผู้ขอย้าย การปฏิบัติหน้าที่สอน และการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย ๑
 • รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้าย ๔
 • ๑. ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ในวิชาเอกที่ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ๔
 • ๑.๑ ความรู้ ๔
 • เอกสารสำเนา ก.ค.ศ.๑๖ ๕
 • เอกสารสำเนาปริญญาบัตร ๑๐
 • ใบรับรองผลการเรียน (Transcript) ๑๑
 • เอกสารสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ๑๓
 • ๑.๒ ความสามารถ ๑๔
 • เอกสารสำเนาคำสั่งโรงเรียนบ้านหนองปรือ ที่ ๖๑/๒๕๖๕ ๑๖
 • เอกสารสำเนาคำสั่งโรงเรียนบ้านหนองปรือ ที่ ๓๓/๒๕๖๕ ๑๙
 • เอกสารสำเนาแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
 • โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 2๐
 • เอกสารสำเนาคำสั่งโรงเรียนบ้านหนองปรือ ที่ ๒๙/๒๕๖๕ ๒๓
 • เอกสารสำเนาคำสั่งโรงเรียนบ้านหนองปรือ ที่ ๓๐/๒๕๖๕ ๒๖
 • เอกสารสำเนาแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองปรือ
 • โครงการชีววิถีเศรษฐกิจพอเพียง ๒๘
 • เอกสารสำเนาคำสั่งโรงเรียนบ้านหนองปรือ ที่ ๒๘/๒๕๖๕ ๓๑
 • เอกสารสำเนาหนังสือจาก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๑๖๔/ว๑๙๔ ๓๓
 • เอกสารสำเนาหนังสือจาก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๑๖๔/๒๒๖๒ ๓๔
 • เอกสารสำเนาเกียรติบัตรการเข้าร่วมประชุม ITA ออนไลน์ ๓๕
 • เอกสารสำเนาคำสั่งโรงเรียนบ้านหนองปรือ ที่ ๒๑/๒๕๖๕ ๓๖
 • เอกสารสำเนาหนังสือจาก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒ ที่ ศธ ๐๔๑๖๔/๑๓๕๐ ๓๗
 • ๑.๓ ประสบการณ์สอน ๓๘
 • เอกสารสำเนา ก.ค.ศ.๑๖ ๓๙
 • เอกสารสำเนาตารางสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ๔๔
 • เอกสารสำเนาตารางสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ๔๕
 • ๑.๔ วิชาเอก ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษาหรือ
 • ตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ๔๖
 • เอกสารสำเนา ก.ค.ศ.๑๖ ๔๗
 • เอกสารสำเนาปริญญาบัตร ๕๒

ตัวอย่างไฟล์ แจกฟรี ไฟล์เล่มเอกสารคำร้องขอย้ายข้าราชการครู กรณีปกติ ตามเกณฑ์ ปี 2566 โดย ครูศรัญญา เกิดศิริ

แจกฟรี ไฟล์เล่มเอกสารคำร้องขอย้ายข้าราชการครู กรณีปกติ ตามเกณฑ์ ปี 2566 โดย ครูศรัญญา เกิดศิริ
แจกฟรี ไฟล์เล่มเอกสารคำร้องขอย้ายข้าราชการครู กรณีปกติ ตามเกณฑ์ ปี 2566 โดย ครูศรัญญา เกิดศิริ

ดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา :: ครูศรัญญา เกิดศิริ

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!