event

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรเรียนรู้สิทธิ ส่งเสริมสุจริตในสังคม ผ่านเกณฑ์ 70% ดาวน์โหลดเกียรติบัตร โดยสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรเรียนรู้สิทธิ ส่งเสริมสุจริตในสังคม ผ่านเกณฑ์ 70% ดาวน์โหลดเกียรติบัตร โดยสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

สภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ จัดทำแบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร เรียนรู้สิทธิ ส่งเสริม สุจริต ในสังคม ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 70 ขึ้นไป จึงจะได้รับ Certificate of Completion หากท่านทำแบบทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์สามารถทำใหม่ได้ แต่หากทำแบบทดสอบผ่านแล้วจะสามารถรับ Certificate of Completion ได้ 1 ใบต่อ 1 ชื่อ หรือ อีเมลในแบบทดสอบนั้นๆ

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรเรียนรู้สิทธิ ส่งเสริมสุจริตในสังคม ผ่านเกณฑ์ 70% ดาวน์โหลดเกียรติบัตร โดยสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

โปรดอ่านคำชี้แจงอย่างละเอียดเพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง
ลักษณะแบบทดสอบ
1. เป็นแบบทดสอบ 4 ตัวเลือก ประกอบด้วยข้อคำถาม 20 ข้อ
2. เกณฑ์การผ่าน: ทำแบบทดสอบได้ถูกต้องร้อยละ 70 ขึ้นไป
3. ผู้ที่ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์เท่านั้นจึงจะได้รับเกียรติบัตร

หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่อีเมล และชื่อ-นามสกุล ก่อนทำแบบทดสอบ
เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 70 ขึ้นไป จึงจะได้รับ Certificate of Completion หากท่านทำแบบทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์สามารถทำใหม่ได้ แต่หากทำแบบทดสอบผ่านแล้วจะสามารถรับ Certificate of Completion ได้ 1 ใบต่อ 1 ชื่อ หรือ อีเมลในแบบทดสอบนั้นๆ โดยการค้นหา Certificate of Completion ผ่านระบบสืบค้นเกียรติบัตรด้านบนแถบของ Website โดยกรอก E-Mail และเลือกชื่อแบบทดสอบที่ทำ และกดค้นหาเพื่อดาวน์โหลดเกียรติบัตร

Related Articles

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรเรียนรู้สิทธิ ส่งเสริมสุจริตในสังคม ผ่านเกณฑ์ 70% ดาวน์โหลดเกียรติบัตร โดยสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรเรียนรู้สิทธิ ส่งเสริมสุจริตในสังคม ผ่านเกณฑ์ 70% ดาวน์โหลดเกียรติบัตร โดยสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

**1 ใบต่อ 1 อีเมลในแบบทดสอบนั้นๆ โดยการค้นหา Certificate of Completion ผ่านระบบสืบค้นเกียรติบัตร**

โหลดเกียรติบัตร :: https://script.google.com/macros/s/AKfycbxLp61vnRVD-lO6AqE12V-3IVLfMlpe3v69NsbfttYwDJ02cbf-u-b3ampPKOU_yFbn/exec

หากท่านไม่พบเกียรติบัตร โปรดติดต่อ Facebook : สภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง

จัดทำโดย
สภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!