event

แบบทดสอบออนไลน์ “เจ้าฟ้านักอ่านของไทย” เนื่องในวันรักการอ่าน ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ผ่านเกณฑ์ ๗๐ % รับเกียรติบัตรผ่านทาง E-mail โดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนครนายก

แบบทดสอบออนไลน์ “เจ้าฟ้านักอ่านของไทย” เนื่องในวันรักการอ่าน ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ผ่านเกณฑ์ ๗๐ % รับเกียรติบัตรผ่านทาง E-mail โดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนครนายก

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและทำแบบทดสอบออนไลน์ “เจ้าฟ้านักอ่านของไทย” เนื่องในวันรักการอ่าน ๒ เมษายน ๒๕๖๗ “วันรักการอ่าน” ซึ่งตรงกับวันที่ ๒ เมษายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงได้รับการยกย่องเชิดชูว่าเป็น “เจ้าฟ้านักอ่าน” ด้วยทรงให้ความสำคัญกับการรู้หนังสือ
ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาชาติ โดยได้ทรงพระราชทานลายพระหัตถ์ว่า
“ร่วมกันทำให้ชาวโลกอ่านออกเขียนได้” (Let’s join in making a literate world)

คำชี้แจง
แบบทดสอบนี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ของสกร.อำเภอเมืองนครนายก
จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการอ่านพัฒนาความรู้ด้วยตนเองสำหรับผู้ที่สนใจ
ผู้ทำแบบทดสอบผ่านการทดสอบมากกว่า ๗๐ % จะได้รับเกียรติบัตรผ่านทาง E-mail ที่ระบุไว้

***กรุณาตรวจสอบ E-mail ให้ถูกต้อง ***

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ "เจ้าฟ้านักอ่านของไทย" เนื่องในวันรักการอ่าน ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ผ่านเกณฑ์ ๗๐ % รับเกียรติบัตรผ่านทาง E-mail โดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนครนายก

ขอบคุณ : ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนครนายก

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!