event

ดาวน์โหลด เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม 2566

ดาวน์โหลด เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม 2566

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยสนใจและฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศและรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัดที่เป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต รวมทั้งเป็นการเปิดเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และความสำเร็จของการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน โดยจากการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗o ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา

ผู้บริหารและคณะทำงานได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจและตรวจเยี่ยมการแข่งขัน พบว่า จากสถานการณ์และปัจจัยต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป มีหลายกิจกรรมที่ควรได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์กับนักเรียนในการพัฒนาต่อยอดสู่เส้นทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ จึงได้มีการพิจารณาและปรับปรุงเกณฑ์การประกวดกิจกรรมประเภทวิชาการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเติมเต็มกิจกรรมการประกวดในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ให้มีความชัดเจนสอดคล้องและเป็นปัจจุบัน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู นักวิชาการศึกษา ข้าราชการบำนาญ และคณะทำงาน ที่ได้ร่วมจัดทำเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๗๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี มีความสมบูรณ์ในเนื้อหาและรูปเล่ม สามารถนำเกณฑ์การประกวดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ มาใช้ในเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีต่อไป

ดาวน์โหลด เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม 2566
ดาวน์โหลด เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม 2566

อัพเดตล่าสุดเกณฑ์ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 ประเภทวิชาการ

<<ดาวน์โหลด เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม 2566 ประเภทวิชาการ ที่นี่>>

อัพเดตล่าสุดเกณฑ์ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 หนังสั้น

<<ดาวน์โหลด เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 เกณฑ์ศิลปหัตถกรรม 2566 ประเภทหนังสั้นที่นี่>>

อัพเดตล่าสุดเกณฑ์ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

<<ดาวน์โหลดเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้ง 71 ปี 2566 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ>>

ขอบคุณที่มา :: สพฐ.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!