event

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร เด็กอย่างเรา กินอย่างไรให้พอดี รับเกียรติบัตรฟรี โดยสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร เด็กอย่างเรา กินอย่างไรให้พอดี รับเกียรติบัตรฟรี โดยสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน

สมัครเข้าอบรมฟรี พร้อมรับเกียติบัตรสวยๆไปครองกันเลยค่ะ

อบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร เด็กอย่างเรา กินอย่างไรให้พอดี รับเกียรติบัตรฟรี โดยสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน

รายละเอียด

หน่วยการเรียนรู้ อาหารและโภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียน (ปริมาณอาหารและสัดส่วนที่เหมาะสม)

เรื่อง เด็กอย่างเรา กินอย่างไรให้พอดี

Related Articles

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เด็กไทย มีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการกินอาหารตามหลักโภชนบัญญัติ และสัดส่วนปริมาณอาหารที่เหมาะสม (Knowledge)
  2. เพื่อให้เด็กไทยสามารถกินอาหารในปริมาณที่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายได้ (Practice)
  3. เพื่อให้เด็กไทยตระหนักถึงความสำคัญของการกินอาหารในปริมาณที่เหมาะสม (Attitude)

สาระสำคัญ

       เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นควรกินอาหารตามหลักการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี โดยกินอาหารให้ครบ 3 มื้อ 5 หมู่ ในปริมาณสัดส่วนที่เหมาะสมตามธงโภชนาการอย่างหลากหลาย

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอบคุณที่มา :: สนามเด็กเรียน

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!