event

อบรมรมออนไลน์ฟรี 20 หลักสูตร ผ่านการพัฒนา จำนวน 10 หลักสูตรขึ้นไป รับเกียรติบัตรทอง โดยสพม.ราชบุรี

อบรมรมออนไลน์ฟรี 20 หลักสูตร ผ่านการพัฒนา จำนวน 10 หลักสูตรขึ้นไป รับเกียรติบัตรทอง โดยสพม.ราชบุรี

อบรมออนไลน์รวม 20 หลักสูตร โดย สพม.ราชบุรี ผู้ที่ผ่านการพัฒนา จำนวน 10 หลักสูตรขึ้นไป (หลักสูตรบังคับ จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม) จึงจะได้รับเกียรติบัตรทอง เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความมุ่งมั่น พัฒนาตนเองได้อย่างดีเยี่ยม

 • หลักสูตรมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม
 • หลักเกณฑ์และวิธีประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (หลักเกณฑ์ ว PA)
 • หลักสูตรทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literay)
 • หลักสูตรดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ
 • หลักสูตรรู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด
 • หลักสูตรการป้องกันการทุจริตและการคิดแยกแยะ ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม
 • หลักสูตรวินัยและการรักษาวินัยเบื้องต้นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • หลักสูตรการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 สู่การปฏิบัติของสถานศึกษา
 • หลักสูตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • หลักสูตรพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการวัดการประเมินผลตามแนวทาง PISA
 • หลักสูตรการพัฒนาโรงเรียนนวัตกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นนวัตกร
 • หลักสูตรหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
 • หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินรายได้สถานศึกษา
 • หลักสูตรการปฏิบัติงานและการจัดทำหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ
 • หลักสูตรโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ
 • หลักสูตรการบริการจัดการหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ และการเสริมสร้างวินัยทางการเงิน
 • หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 • หลักสูตรการศึกษาต่อ ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. พ.ศ.2547 และการขออนุมัติเดินทางไปราชการ
 • หลักสูตรการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ
 • หลักสูตรการจัดทำข้อตกลงพัฒนางาน ว PA

ตัวอย่างเกียรติบัตร

อบรมรมออนไลน์ฟรี 20 หลักสูตร ผ่านการพัฒนา จำนวน 10 หลักสูตรขึ้นไป รับเกียรติบัตรทอง โดยสพม.ราชบุรี
อบรมรมออนไลน์ฟรี 20 หลักสูตร ผ่านการพัฒนา จำนวน 10 หลักสูตรขึ้นไป รับเกียรติบัตรทอง โดยสพม.ราชบุรี
อบรมรมออนไลน์ฟรี 20 หลักสูตร ผ่านการพัฒนา จำนวน 10 หลักสูตรขึ้นไป รับเกียรติบัตรทอง โดยสพม.ราชบุรี
อบรมรมออนไลน์ฟรี 20 หลักสูตร ผ่านการพัฒนา จำนวน 10 หลักสูตรขึ้นไป รับเกียรติบัตรทอง โดยสพม.ราชบุรี

ตัวอย่างเกียรติบัตรทอง

อบรมรมออนไลน์ฟรี 20 หลักสูตร ผ่านการพัฒนา จำนวน 10 หลักสูตรขึ้นไป รับเกียรติบัตรทอง โดยสพม.ราชบุรี

** กรุณาอ่านให้ละเอียด **

Related Articles
– ใส่อีเมล์และเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ได้กรอกข้อมูลไว้
– จะต้องกรอกทั้งอีเมล์และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อยืนยันข้อมูลให้ถูกต้อง
– สามารถค้นหาเกียรติบัตรทุกหลักสูตรที่ท่านผ่าน

ขอบคุณที่มา :: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!