event

ขอเชิญชวนอบรมออนไลน์ “หลักสูตรอบรมการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ในสถานศึกษา รุ่นที่ 1” รับเกียรติบัตร 7 ชั่วโมง จาก สสวท.

ขอเชิญชวนอบรมออนไลน์ “หลักสูตรอบรมการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ในสถานศึกษา รุ่นที่ 1” รับเกียรติบัตร 7 ชั่วโมง จาก สสวท.

สสวท. โดยสาขาประเมินผลทางการศึกษา ขอเชิญชวนครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสนใจด้านการประเมิน PISA หรือระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA เข้ารับการอบรม “หลักสูตรอบรมการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ในสถานศึกษา รุ่นที่ 1” ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2567

หลักสูตรอบรมการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ในสถานศึกษา
วัตถุประสงค์ :
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน PISA ได้เรียนรู้และฝึกการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA รวมทั้งได้เห็นแนวทางในการส่งเสริมการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ในชั้นเรียน

ขอเชิญชวนอบรมออนไลน์ “หลักสูตรอบรมการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ในสถานศึกษา รุ่นที่ 1” รับเกียรติบัตร 7 ชั่วโมง จาก สสวท.

หลักสูตรอบรมประกอบด้วย 7 บทเรียน ดังนี้

บทเรียนที่ 1 โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA)

บทเรียนที่ 2 กรอบการประเมิน PISA

บทเรียนที่ 3 ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA

บทเรียนที่ 4 ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่

บทเรียนที่ 5 การทำข้อสอบในระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่

บทเรียนที่ 6 การประเมินความฉลาดรู้ตามแนวทาง PISA

บทเรียนที่ 7 การนำการประเมิน PISA สู่การประเมินในชั้นเรียน

เปิดรับสมัครและอบรมออนไลน์: 25 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2567

เรียนจบผ่านเกณฑ์ได้รับวุฒิบัตร

🎯 กลุ่มเป้าหมาย: ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสนใจด้านการประเมิน PISA หรือ ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA

👨‍👩‍👧‍👦 จำนวนผู้เข้ารับการอบรม: ไม่จำกัดจำนวน
⏰ จำนวนชั่วโมงเรียน: 7 ชั่วโมง

📍 ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบอบรมครู สสวท.: teacherpd@ipst.ac.th
📍 ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรอบรม: ea@ipst.ac.th

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!