แจกไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างหลักสูตร สาระประวัติศาสตร์ ชั้น ประถม 1 – มัธยม 3 โดยโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ

ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างหลักสูตร สาระประวัติศาสตร์ ชั้น ประถม 1 – มัธยม 3 โดยโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ

ครูอาชีพขอนำเสนอตัวอย่างเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา สาระประวัติศาสตร์ หลักสูตร สาระประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในหลักสูตรโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ พุทธศักราช ๒๕๖๓ หลักสูตรประวัติศาสตร์ 2563 doc โครงสร้าง คำอธิบายรายวิชา ตัวชี้วัด วิชา ประวัติศาสตร์ เป็นแนวทางในการปรับหลักสูตรตาม ประกาศ ศธ. เรื่อง การบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระฯ และ 1 รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์

หลักสูตรโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ได้จัดทำขึ้นตามแนวทางที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และเป็นไปตามมาตรา๒๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งกำหนดให้สถานศึกษามีหน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักการ จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อให้เยาวชนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

สาระประวัติศาสตร์ในหลักสูตรโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ฉบับนี้ประกอบด้วยความนำ คุณภาพผู้เรียน โครงสร้างเวลาเรียน สาระมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดรายปี คำอธิบายรายวิชาการจัดหน่วยการเรียนรู้ แนวทางการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สื่อการเรียน แหล่งเรียนรู้ ซึ่งทางโรงเรียนได้กำหนดไว้ในสาระการเรียนรู้สังคฒศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในหลักสูตรโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ฉบับนี้ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าใจ และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและบรรลุผลตามที่ต้องการ

สาระประวัติศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมในหลักสูตรโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็ด้วยความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน คณะครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมดำเนินการ ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

ตัวอย่างไฟล์หลักสูตรประวัติศาสตร์

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้

ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างหลักสูตร สาระประวัติศาสตร์ ชั้น ประถม 1 - มัธยม 3 โดยโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ

คำอธิบายรายวิชา

ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างหลักสูตร สาระประวัติศาสตร์ ชั้น ประถม 1 - มัธยม 3 โดยโรงเรียนบ้านตะโละหะลอ

หน่วยการเรียนรู้

การประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สื่อสารสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ – YouTube

ขอบคุณที่มา :: โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!