หลักสูตรปฐมวัยแจกไฟล์

แจกไฟล์ หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 2565 ล่าสุด ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้

แจกไฟล์ หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 2565 ล่าสุด ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้

กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่ง ที่ สพฐ. 1223/2560 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 แทนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เพื่อให้สถานศึกษาหรือสถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดนําหลักสูตรไปใชโดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับเด็ก และสภาพทองถิ่น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป

โรงเรียน…………………….. จัดการศึกษาปฐมวัย โดยยึดนโยบายการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาการจัดการศึกษามาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ดังนั้นจากคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.1223/2560 โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียน…………………… ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ขึ้น เพื่อดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามจุดหมายหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ที่กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ จิตใจ สังคม เป็นคนดี มีวินัย มีสํานึกความเป็นไทย มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในอนาคต โดยพิจารณาถึงความสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญการหนาทางเทคโนโลยี รวมถึงสภาพและความตองการของท้องถิ่น เพื่อให้เป็นหลักสูตรที่มีความเหมาะสมกับเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยสอดคลองและทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง

โรงเรียน…………………… ขอขอบคุณผู้ที่มีสวนเกี่ยวของทุกท่านทั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย ศึกษานิเทศก คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ครูปฐมวัย ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน ตลอดจนบุคลกรทุกคนที่มีสวนร่วมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียน…………………… ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2565 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ให้มีความเหมาะสมตอการนําไปใชจัดการศึกษาปฐมวัย

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์ หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 2565 ล่าสุด ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้
แจกไฟล์ หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 2565 ล่าสุด ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้
แจกไฟล์ หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 2565 ล่าสุด ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้
แจกไฟล์ หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 2565 ล่าสุด ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์

            หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกำหนดมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์จำนวน 12 มาตรฐาน ประกอบด้วย

          1. พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย 2 มาตรฐานคือ

                   มาตรฐานที่ 1    ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี

                   มาตรฐานที่ 2    กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและ                        ประสานสัมพันธ์กัน

          2. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย 3 มาตรฐานคือ

                   มาตรฐานที่ 3    มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข

                   มาตรฐานที่ 4    ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว

                   มาตรฐานที่ 5    มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม

          3. พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย 3 มาตรฐานคือ

                   มาตรฐานที่ 6    มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                   มาตรฐานที่ 7    รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย

                   มาตรฐานที่ 8    อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ                        สังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

          4. พัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย 4 มาตรฐานคือ

                   มาตรฐานที่ 9    ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย

                   มาตรฐานที่ 10  มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้

                   มาตรฐานที่ 11  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

                   มาตรฐานที่ 12  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้                       ได้เหมาะสมกับวัย

สภาพที่พึงประสงค์

            สภาพที่พึงประสงค์เป็นพฤติกรรมหรือความสามารถตามวัยที่คาดหวังให้เด็กเกิด บนพื้นฐานพัฒนาการตามวัยหรือความสามารถตามธรรมชาติในแต่ละระดับอายุ เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดสาระการเรียนรู้ในการจัดประสบการณ์ และประเมินพัฒนาการเด็ก โดยมีรายละเอียดของมาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์ ดังนี้

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!