event

ขอเชิญลงทะเบียนอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (CEFR) รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) และแบบทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ (Placement Test)

ขอเชิญลงทะเบียนอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (CEFR) รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) และแบบทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ (Placement Test)

เปิดรับสมัครผู้ที่มีความสนใจพัฒนาศักยภาพตนเอง โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) และแบบทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ (Placement Test) ทักษะภาษาอังกฤษ (CEFR) ระดับ A1 และ A2

หมายเหตุ อบรมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมรับวุฒิบัตรหลังจากอบรมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

ขั้นตอนการอบรม

1.เข้าใช้งานครั้งแรก กรอกวัน เดือน ปีพ.ศ.เกิด เข้าสู่ระบบ (เช่น 01012531)

สพฐ.เปิดอบรมฟรี พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ A1-A2 รับเกียรติบัตร สพฐ. หลังอบรมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 12

2.เรียนแต่ละคลิปให้ครบ 80% ขึ้นไป แล้วปุ่มแบบฝึกหัดจะแสดงขึ้นมาให้ทำ ทำแบบฝึกหัดท้ายบทให้ได้ 80% ขึ้นไปจึงจะผ่าน

3.หากสถานะการเรียนทุกคลิปไม่ใช่ 80% หรือไม่เป็นสีเขียว ปุ่มแบบฝึกหัดจะไม่แสดงขึ้นมาให้เห็น ตรวจสอบสถานะการเรียนที่ : https://learning-obec.com/status/

สพฐ.เปิดอบรมฟรี พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ A1-A2 รับเกียรติบัตร สพฐ. หลังอบรมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 14

4. ในส่วนของ Grammatical Practice และ Skill Practice จะไม่นำคะแนนที่ทำมาเช็คว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะคะ จะเช็คว่าทำครบแล้วหรือไม่เท่านั้น จะเก็บเป็น % การเรียนค่ะ

ขอเชิญลงทะเบียนอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (CEFR) รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) และแบบทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ (Placement Test)
สพฐ.เปิดอบรมฟรี พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ A1-A2 รับเกียรติบัตร สพฐ. หลังอบรมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 15

5. บันทึกเสียงเพื่อตอบคำถาม ดังนี้

  • 1) กดปุ่มไมโครโฟนเพื่ออัดเสียง 2) อัดเสียงเสร็จแล้วกดปุ่ม Stop ทุกครัง
  • ทำตามข้อ 1) และ 2) จนครบทั้ง 5 ข้อ ปุ่มส่งคำตอบจึงจะขึ้นมาให้กดส่ง
ขอเชิญลงทะเบียนอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (CEFR) รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) และแบบทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ (Placement Test)
สพฐ.เปิดอบรมฟรี พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ A1-A2 รับเกียรติบัตร สพฐ. หลังอบรมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 16

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ลงทะเบียนก่อนอบรม คลิกที่ปุ่มด้านล่าง

ขอเชิญลงทะเบียนอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (CEFR) รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ :: ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ สพฐ.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!