event

สพฐ.เปิดอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา นับชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพ รับเกียรติบัตรโดย สพฐ. ร่วมกับ สสส. และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 22 ชั่วโมง

สพฐ.เปิดอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา นับชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพ รับเกียรติบัตรโดย สพฐ. ร่วมกับ สสส. และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 22 ชั่วโมง

ระบบเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะครับ หลักสูตรเพศวิถีศึกษา เก็บชั่วโมงอบรมได้ 22 ชั่วโมง นับชั่วโมงเลื่อนวิทยฐานะได้ อบรมได้ทุกสังกัด (สพฐ,อปท,สช,ศพด) ทุกกลุ่มสาขาวิชาเอก/ทุกระดับชั้น สามารถลงทะเบียนอบรมในลิงก์ด้านล่าง

หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษาชุดนี้ พัฒนาขึ้นสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้สอนเพศวิถีศึกษาทุกคน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๕ และ ๖ และกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ ๒๕๖๑ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙

หมวด ๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

มาตรา ๕ วัยรุ่นมีสิทธิตัดสินใจด้วยตนเอง และมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ ได้รับการบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้รับการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว ได้รับการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเสมอภาคและไม่ถูกเลือกปฏิบัติและได้รับสิทธิอื่นใดที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ

มาตรา ๖ ให้สถานศึกษาดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัย ของนักเรียนหรือนักศึกษา

(๒) จัดหาและพัฒนาผู้สอนให้สามารถสอนเพศวิถีศึกษา และให้คำปรึกษาในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียนหรือนักศึกษา

(๓) จัดให้มีระบบการดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์ ให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีระบบ
การส่งต่อให้ได้รับบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ และการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม

การกำหนดประเภทของสถานศึกษา และการดำเนินการของสถานศึกษาแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

สพฐ.เปิดอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา นับชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพ รับเกียรติบัตรโดย สพฐ. ร่วมกับ สสส. และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 22 ชั่วโมง

ครูที่จบหลักสูตรนี้สามารถนำชั่วโมงที่ได้เรียนรู้ไปบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพ หรือการทำวิทยฐานะได้

ตัวอย่างเกียรติบัตร

สพฐ.เปิดอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา นับชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพ รับเกียรติบัตรโดย สพฐ. ร่วมกับ สสส. และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ 22 ชั่วโมง

ลงทะเบียนอบรมที่นี่

เข้าอบรม >> http://cse-elearning.obec.go.th/

ลิงก์เข้าอบรม


หน้าลงทะเบียน : http://cse-elearning.obec.go.th/registration
แนะนำหลักสูตร : http://cse-elearning.obec.go.th/dashboard
หน้าเข้าสู่ระบบ : http://cse-elearning.obec.go.th/login

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!