คู่มื่อ

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตรการพัฒนาครูแนะแนวแกนนำและการ Coaching โดยกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สพฐ.

ดาวน์โหลดเอกสารหลักสูตรการพัฒนาครูแนะแนวแกนนำและการ Coaching โดยกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้ให้ความสำคัญและกำหนดนโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในการสร้างความเข้มแข็งระบบแนะแนว การชี้แนะแนวทาง (Coaching และการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียนส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เต็มตามศักยภาพ
ของผู้เรียนรายบุคคล เหมาะสมตามช่วงวัย นำไปสู่การมีอาชีพ มีงานทำ สำนักวิซาการและมาตรฐานการศึกษาจึงได้ดำเนินการจัดทำกรอบหลักสูตรครูแนะแนวแกนนำและการ Coaching เพื่อพัฒนาระบบแนะแนวการเรียน (Coaching) และเป้าหมายชีวิต พร้อมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีทักษะที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการดำรงชีวิต และมีหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความสนใจและความต้องการของผู้เรียน เพื่อให้มีรายได้ระหว่างเรียน จบแล้วมีงานทำตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน

แผนการฝึกอบรมแต่ละกิจกรรม
โมดูลที่ 1 โลกของการแนะแนว และ OBEC Guidance Tips
โมดูลที่ 2 แนะแนวการศึกษารอบด้าน
โมดูลที่ 3 แนะแนวอาชีพสูการมีงานทำ
โมดูลที่ 4 แนะแนวส่วนตัวและสังคม การให้การปรึกษา และส่งเสริมสุขภาพจิตนักเรียน
โมดูลที่ 5 การแนะแนว Coaching เป้าหมายชีวิต
โมดูลที่ 6 การบริหารจัดการงานแนะแนว

กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สพฐ. ได้จัดทำเล่มหลักสูตรออกมาให้ครูแนะแนวรวมถึงผู้ที่สนใจ ได้นำไปปรับประยุกต์ใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ซึ่งจะมีอยู่ 2 เล่มด้วยกัน คือ

เล่มหลักสูตรการพัฒนาครูแนะแนวแกนนำและการ Coaching

https://drive.google.com/file/d/1_vcReYcE1iFUoZt3WTXTN1p8PkHuijDh/view

เล่มใบงานหลักสูตรการพัฒนาครูแนะแนวแกนนำและการ Coaching

https://drive.google.com/file/d/1JoELcPF75ulIfl9EsoT8DCMi8h8AmMJr/view

ขอบคุณ กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สพฐ.

Back to top button
error: Content is protected !!