สอบครู

เช็กที่นี่ เอกสาร หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2566 รับสมัคร 31 พ.ค.-6 มิ.ย.2566

เช็กที่นี่ เอกสาร หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2566 รับสมัคร 31 พ.ค.-6 มิ.ย.2566

วันที่ 31 พ.ค.-6 มิ.ย.2566 สำหรับกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 (สพฐ.) ดังนี้ 

1) ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 24 พ.ค. 2566
2) รับสมัคร ระหว่างวันที่ 31 พ.ค.- 6 มิ.ย.2566

3) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการวิชาชีพ ภายในวันที่ 13 มิ.ย. 2566
4) ประเมินจากการสอบข้อเขียน ภาค ก วันที่ 24 มิ.ย.2566 และภาค ข วันที่ 25 มิ.ย.2566
5) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และภาค ข ภายในวันที่ 3 ก.ค. 2566 และประเมินจากการสอบสัมภาษณ์แฟ้มสะสมผลงานและการนำเสนอที่แสดงถึงวิสัยทัศน์และศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งในวิชาชีพ

ซึ่งในภาค ค กำหนดมีการประเมินไม่เกิน 20 นาที ต่อผู้ประเมิน 1 ตามวันและเวลาที่อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การกำหนด ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. 66

โดยมีรายละเอียดดังนี้

เช็กที่นี่  เอกสาร/หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2566 รับสมัคร 31 พ.ค.-6 มิ.ย.2566

วิธีการสมัครสอบ (กรณีสมัครด้วยตนเอง)

เปิดรับสมัครสอบ ตั้งแต่วันพุธที่ 31 พฤษภาคม – วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 ถึง 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ประสงค์จะสมัครสอบ (หรือช่องทางออนไลน์ ในบางเขตพื้นที่ สามารถสมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง)

ขั้นตอนการสมัครสอบ

1) ขอใบสมัครสอบได้ที่สถานที่รับสมัครสอบ
2) อ่านและทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ก่อนทำการกรอกใบสมัครสอบ
3) กรอกข้อความในใบสมัครสอบ และบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ (จัดเตรียมไว้ ณ สถานที่รับสมัครสอบ) ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่มีลวดลายใดๆ บนรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1×1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
4) ยื่นสมัครสอบต่อคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครตามจุดที่กำหนด พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร โดยผู้สมัครสอบต้องรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ ดังนี้

เอกสาร หลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2566

    4.1) บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
    4.2) สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
    4.3) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) ฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
    4.4) ใบปริญญาบัตร หรือใบคุณวุฒิการศึกษา หรือใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา ฉบับภาษาไทย ที่ระบุกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ใช้รับสมัครสอบ โดยผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาถึงวันที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย คือ วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
          (1) กรณีคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากคุณวุฒิปริญญาตรี ให้แนบใบประกาศนียบัตรบัณฑิต ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
          (2) กรณีที่จบหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องจากระดับ ปวท. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญาให้แนบประกาศนียบัตรของระดับ ปวท. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา ฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ

    4.5) ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) ฉบับภาษาไทย ที่ระบุกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ใช้รับสมัครสอบ โดยผู้สมัครสอบแข่งขันต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย คือ วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
          (1) กรณีคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากคุณวุฒิปริญญาตรี ให้แนบใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) ของระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
          (2) กรณีที่จบหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องจากระดับ ปวท. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญาให้แนบใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) ของระดับ ปวท. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา ฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
    4.6) เอกสารคำชี้แจงจากสถาบันการศึกษาที่ชี้แจงรายละเอียดในใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) ว่ารายวิชาใดบ้างที่สอดคล้องกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่สมัครสอบที่สามารถนำมานับหน่วยกิตได้ (กรณีที่วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร่สอบไม่ตรงกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกแนบท้ายประกาศ) ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    4.7) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอนไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย คือ วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ทั้งนี้ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน ต้องยังไม่หมดอายุและใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
    4.8) หนังสืออนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน และยินยอมให้ย้ายหรือโอนเมื่อสอบแข่งขันได้ โดยให้บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย และรับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วยตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน (กรณีผู้สมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้าราชการอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น) ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
    4.9) ใบรับรองแพทย์ ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
5) ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) และออกเลขประจำตัวผู้เข้าสอบ ตามจุดที่กำหนด ทั้งนี้ เมื่อสมัครสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้สมัครสอบจะได้รับบัตรประจำตัวสอบซึ้งต้องนำมาแสดงในวันเข้าสอบแข่งขันทุกครั้ง
6) ผู้สมัครสอบที่มีความพิการทางการมองเห็น ทางการได้ยินและสื่อความหมาย หรือทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ให้ระบุความพิการและความต้องการ เพื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะจัดห้องสอบให้ตามจำนวนที่ผู้สมัครสอบแจ้งไว้ในใบสมัครสอบ และพยายามหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้ตามที่เห็นสมควรในวันสอบแข่งขัน

ควรตรวจสอบเอกสารประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ จากเขตพื้นที่การศึกษาที่ท่านประสงค์ไปสมัครสอบ สมัครได้แห่งเดียว หากปรากฎว่าสมัครสอบเกินกว่าหนึ่งแห่ง และหรือ สมัครสอบเกินกว่าหนึ่งกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกจะตัดสิทธิการสอบแข่งขันทั้งหมด นะครับ

Back to top button
error: Content is protected !!