แจกไฟล์

แจกไฟล์ตัวอย่าง ผลงาน หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ระดับประเทศ เรื่อง JD Zero Waste โดยโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์

แจกไฟล์ตัวอย่าง ผลงาน หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ระดับประเทศ เรื่อง JD Zero Waste โดยโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์

หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม เรื่อง ” JD Zero Waste” เป็นการดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังกำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียน ดำเนินการบริหารจัดการปรับรูปแบบการดำเนินกิจกรรมประจำวันของโรงเรียน ลด ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติกและโฟม ตลอดจนจัดการเรียนรู้บูรณาการสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และฐานกิจกรรมการเรียนรู้ เกี่ยวกับการรณรงค์ลดขยะพลาสติกและโฟม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “เลิก ลด ใช้” วัสดุอย่างคุ้มค่า

โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ยึดหลัก ๓ ประการ คือ ความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน โดยมีเป้าหมายหลัก ๒ ประการ คือ ๑) ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประจำวันในโรงเรียน “เลิก ลด ใช้” ขยะประเภทถุงพลาสติกและโฟม ๒) นักเรียน โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ มีความรู้ความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติ เกี่ยวกับการลดขยะพลาสติกและโฟม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “เลิก ลด ใช้” วัสดุอย่างคุ้มค่า โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ยึดหลัก ๓ ประการ คือ ความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันการดำเนินกิจกรรมมีรูปแบบ ดังนี้

๑) การกำหนดการดำเนินกิจวัตรประจำวันของโรงเรียน : รณรงค์คัดแยกขยะ (ขวดน้ำพลาสติก), การพับกล่องนมก่อนทิ้งเพื่อลดพื้นที่ขยะ, เลิก ลดใช้ถุงพลาสติก และโฟม ,ใช้ภาชนะใส่อาหารของตนเอง ๒) การจัดการเรียนรู้บูรณาการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ : การจำแนกประเภทขยะ, ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ : วัสดุที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่, ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ : การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า, ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ : สมบัติวัสดุ (การย่อยสลายของขยะประเภทต่างๆ), ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ : การจัดกระทำข้อมูลปริมาณขยะ และเส้นทางขยะ, ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ : การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย,

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ : กิจกรรมนิทานรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม ๓) กิจกรรมฐานการเรียนรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : Avoid ตระหนักคิดก่อนใช้, Reduce ถุงผ้าคู่ใจ, Reuse ขวดเดียว แก้วเดิม,Recycle คิดใหม่ ทำใหม่, Separation แยกขยะก่อนทิ้ง, Decrease ยิ่งนับยิ่งลด, Save energy ประหยัดพลังงาน

ตัวอย่างไฟล์ หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ระดับประเทศ เรื่อง JD Zero Waste

แจกไฟล์ตัวอย่าง ผลงาน หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ระดับประเทศ เรื่อง JD Zero Waste โดยโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
แจกไฟล์ตัวอย่าง ผลงาน หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ระดับประเทศ เรื่อง JD Zero Waste โดยโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์

ขอบคุณที่มา : Facebook สอนวิทย์ By Kroo BB

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!