สังคมศึกษาเอกสารแจกไฟล์

ดาวน์โหลด หนังสือส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลด หนังสือส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หนังสือส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นหนังสือที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดทำขึ้น โดยนำเนื้อหาสำคัญของวิชาภูมิศาสตร์เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์สากล และอาเซียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มาออกแบบข้อมูลของเนื้อหาเป็นภาพ Infographic ในรูปแบบต่างๆในแต่ละเนื้อหาที่แตกต่างกันอย่างสร้างสรรค์

นอกจากนี้ ได้นำเทคโนโลยี Augmented Reality (AR) หรือการสร้างภาพสามมิติเสมือนจริง มาผสมผสานกับการออกแบบข้อมูลเป็นภาพ Infographic ด้วยซึ่งการสื่อสารด้วยภาพ Infographic และภาพเคลื่อนไหว Augmented Reality (AR) จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถจดจำและเข้าใจเนื้อหาสาระและองค์ความรู้ที่ซับซ้อนได้ง่าย รวดเร็ว และแม่นยำ มากกว่าการอ่านหนังสือปกติ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดทำต้นฉบับหนังสือส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี รวมทั้งขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดพิมพ์หนังสือ และหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา ครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้สนใจ ได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ขอบคุณที่มา : สอนประวัติศาสตร์

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!