event

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการส่งเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการส่งเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

ขอเชิญครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการส่งเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๒๒–๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการส่งเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย ๔ ภูมิภาค ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

เปิดระบบลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ โปรดติดตามข่าวสารผ่านทางหน้าเพจและเว็บไซต์สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

สแกนเพื่อสมัครเข้าฝึกอบรม ผ่านระบบออนไลน์
ลิงก์ : https://forms.gle/ZgQvkVn9rKicjiXg8

ทั้งนี้สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะรับผิดชอบจ่ายค่าที่พัก ค่าอาหาร และอาหารว่างให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างการอบรมเท่านั้น  สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาเข้ารับการฝึกอบรมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด

**ปิดรับสมัครวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗**

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!