แจกไฟล์

แจกไฟล์ สอนภาษาไทย ต้องเข้าใจสมองเด็ก เล่ม ๑ (ป.๑-ป.๓) โดย พรพิไล เลิศวิชา

แจกไฟล์ สอนภาษาไทย ต้องเข้าใจสมองเด็ก เล่ม ๑ (ป.๑-ป.๓) โดย พรพิไล เลิศวิชา

การพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพของสมองในแต่ละช่วงวัย นับเป็นพันธกิจที่สำคัญประการหนึ่งของสถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้ สถาบันฯ จึงได้นำแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย (Brain-based Learning: BBL) มาใช้ในการออกแบบหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน โดยได้ดำเนินโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด BBL ในโรงเรียน ๑๒ โรง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ ๔ ภาคของประเทศไทย

การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย (BBL) ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนนั้น สถาบันฯ เนันการพัฒนาองค์ประกอบที่สำดัญคือ การปรับเนื้อหาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ การพัฒนาครูและกระบวนการจัดการเรียนรู้ การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การปรับกระบวนทัศน์ผู้บริหาร และระบบบริหารจัดการโรงเรียน และการประสานให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน องค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้ มีส่วนสำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

หนังสือคู่มือครู “สอน ภาษาไทย ต้องเข้าใจ สมองเด็ก เล่ม ๑ และ ๒” เป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ อีกชุดหนึ่ง ที่สถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้ได้ผลิตขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเอกสารอ้างอิงสำหรับครูผู้สอน โดยเฉพาะการนำเสนอแนวทางและกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยในรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของสมองของเด็กแต่ละวัย โดยเชื่อว่าจะทำให้เด็กเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ สมองของแต่ละคน เห็นได้ชัดว่าหนังสือ “สอน ภาษาไทย ต้องเข้าใจ สมองเด็ก เล่ม ๑” ได้รับการต้อนรับอย่างท่วมทันจากครูผู้สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ เป็นเหตุให้หนังสือขาดตลาดอย่างรวดเร็ว แต่กระนั้นก็ยังเป็นที่ต้องการของครูอีกเป็นจำนวนมาก สถาบันฯ จึงได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ โดยมุ่งหวังให้ก่อประโยชน์ต่อผู้ใช้ในวงกว้าง

ขอขอบคุณอาจารย์พรพิไล เลิศวิชา ที่ได้เขียนหนังสือที่มีคุณค่าชุดนี้ สถาบันฯ เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อครูและผู้ที่สนใจที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาวิธีการจัดการเรียนรู้ในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แจกไฟล์ สอนภาษาไทย ต้องเข้าใจสมองเด็ก เล่ม ๑ (ป.๑-ป.๓) โดย พรพิไล เลิศวิชา
แจกไฟล์ สอนภาษาไทย ต้องเข้าใจสมองเด็ก เล่ม ๑ (ป.๑-ป.๓) โดย พรพิไล เลิศวิชา

ที่มา :: โดย พรพิไล เลิศวิชา

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!