เอกสารแจกไฟล์

แจกฟรี ตัวอย่างสรุปการเยี่ยมบ้าน 2565 ไฟล์ Word

แจกฟรี ตัวอย่างสรุปการเยี่ยมบ้าน 2565 ไฟล์ Word สามารถดาวน์โหลดได้ที่ด้านล่างเลยครับ ฟรี !!!

ตัวอย่างไฟล์สรุปการเยี่ยมบ้าน

แจกฟรี ตัวอย่างสรุปการเยี่ยมบ้าน 2565 ไฟล์ Word
ตัวอย่างไฟล์สรุปการเยี่ยมบ้าน
ตัวอย่างไฟล์สรุปการ เยี่ยมบ้าน
ตัวอย่างไฟล์สรุปการเยี่ยมบ้าน
ตัวอย่างไฟล์สรุปการ เยี่ยมบ้าน

การเยี่ยมบ้าน

หมายถึง การที่ครูไปเยี่ยมพบปะกับผู้ปกครองและนักเรียนที่บ้านของนักเรียน อันจะช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน  และทำให้ครูได้รู้ได้เห็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมต่างๆ ทางบ้านของนักเรียน และนำข้อมูลไปวางแผนพัฒนา ส่งเสริม ป้องกันและแก้ปัญหาของนักเรียนต่อไปการเยี่ยมบ้านนักเรียนมีจุดมุ่งหมายและหลักการ ดังนี้

หมายเหตุ : ดาวน์โหลดก่อนแก้ไข

จุดมุ่งหมายของการเยี่ยมบ้าน

1. เพื่อให้ครูได้เห็นสภาพแท้จริงของสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ทางครอบครัวของนักเรียน
2. เพื่อช่วยให้ครูได้รู้ถึงเจตคติของผู้ปกครองที่มีต่อครู โรงเรียน และนักเรียน
3. เพื่อสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือที่ดีในการช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนานักเรียน
4. เพื่อเพิ่มเติมข้อมูล ข้อเท็จจริง บางประการที่เกี่ยวกับเด็กนักเรียนที่ไม่อาจสามารถหาได้ด้วยวิธีการอื่น ๆ

หลักการเยี่ยมบ้าน

เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อครูและโรงเรียนอีกทั้งยินดีให้ข้อมูล ครูที่ไปเยี่ยมบ้านจึงควรยึดหลักการดังนี้
1. ก่อนไปเยี่ยมบ้านควรแจ้งให้นักเรียนทราบล่วงหน้าเพื่อไปบอกกล่าวผู้ปกครองก่อนว่าครูจะเยี่ยมบ้านในวันใดเวลาใด
2. ครูควรตั้งจุดมุ่งหมายของการไปเยี่ยมบ้านว่าต้องการทราบข้อเท็จจริงหรือข้อมูลเรื่องใดบ้าง พร้อมทั้งเตรียมหัวข้อที่จะสัมภาษณ์หรือสนทนากับผู้ปกครองของนักเรียน  เพื่อให้ได้ข้อมูลตามจุดมุ่งหมายนั้น
3. ศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวนักเรียนเท่าที่มีอยู่ก่อนไปเยี่ยมบ้าน เพื่อการปฏิบัติตัวหรือถามคำถามที่เหมาะสมกับสภาพทางบ้านของนักเรียน
4. พยายามสร้างให้เกิดความคุ้นเคย  ความอบอุ่นใจ ความมีมิตรภาพที่ดีต่อกัน
5. ควรสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมวงสนทนาในระยะแรกที่ครูไปถึง
6. พยายามให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกต่างๆ  ออกมาให้มากในเรื่องที่สนทนากัน
7. หลีกเลี่ยงการการตำหนิติเตียน การวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับตัวนักเรียน  ผู้ปกครอง  ครูหรือโรงเรียน             
8. การเยี่ยมบ้านควรคำนึงถึงความเหมาะสมของเวลาที่ไปเยี่ยมและระยะเวลาที่เยี่ยมบ้านโดยไม่ควรใช้เวลาอย่างเร่งรีบ  แต่ไม่ควรจะอยู่นานจนเกินไป
9. รีบจดบันทึกข้อมูลที่ได้ทันทีหลังจากกลับจากการเยี่ยมบ้าน

บันทึกเยี่ยมบ้าน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการกาศึกษาขั้นพื้นฐาน ประสานความร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อดำเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
และบูรณาการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และได้กำหนดให้มีการเยี่ยมบ้านเพื่อการคัดกรองนักเรียนยากจนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในช่วงดือนกรกฎาคม ของทุกปี ความละเอียดแจ้งแล้ว
นั้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกรศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเห็นว่า ในปีการศึกษา 2565 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความรุนแรงเป็นอย่างมาก และยังมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเดินทางไปสำรวจและเก็บข้อมูลที่บ้านนักเรียนอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการแพร่กระจายเชื้อดังกล่าวได้ จึงเห็นควรให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตแจ้งโรงเรียนในสังกัดให้ปรับวิธีการเยี่ยมบ้านเพื่อการคัดกรองนักเรียนยากจนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในปีการศึกษา 2565 เป็นการเยี่ยมบ้านรูปแบบออนไลน์หรือวิธีการอื่น ๆ ที่เห็นว่ามีความ เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของครู
และนักเรียนในช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน

หมายเหตุ : ดาวน์โหลดก่อนแก้ไข

ขอบคุณที่มา :: อดิศร พุ่มเพชร

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button
error: Content is protected !!