แจกไฟล์

แจกไฟล์ สมุดบันทึกพัฒนาการรายบุคคลและรายชั้นเรียน ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดย อนุบาล 1 2 3 by ครูกล้วย

แจกไฟล์ สมุดบันทึกพัฒนาการรายบุคคลและรายชั้นเรียน ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดย อนุบาล 1 2 3 by ครูกล้วย

แจกไฟล์ สมุดบันทึก พัฒนาการ รายบุคคลและรายชั้นเรียน ไฟล์ Word แก้ไขได้ สามารถดาวน์โหลดนำไปศึกษาและนำไปเป็นแนวทางในการจัดทำสมุดบันทึกพัฒนาการรายบุคคลและรายชั้นเรียน ได้ในลิงก์ด้านล่าง

การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปี จะไม่จัดเป็นรายวิชา แต่จัดในรูปแบบของกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่นด้วยการลงมือปฏิบัติจริงตามตารางการจัดกิจกรรมประจำวันของโรงเรียนจำนวน 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้รับประสบการณ์ตรง เกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา

สมุดรายงานประจำตัวนักเรียนเล่มนี้ จัดทำเพื่อรายงานผลการประเมินพัฒนาการของนักเรียน
ระดับชั้นปฐมวัย ตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ ซึ่งประกอบด้วยผลการประเมินพัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 12 มาตรฐาน แยกตามพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

  • ด้านร่างกาย จำนวน 2 มาตรฐาน
  • ด้านอารมณ์-จิตใจ จำนวน 3 มาตรฐาน
  • ด้านสังคม จำนวน 3 มาตรฐาน
  • ด้านสติปัญญา จำนวน 4 มาตรฐาน

โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินพัฒนาการเป็น 3 ระดับคุณภาพ ดังนี้
 ระดับคุณภาพ 1 : ควรส่งเสริม หมายถึง ไม่ปรากฏพฤติกรรมตามช่วงอายุที่เป็นไปตามสภาพที่พึงประสงค์
 ระดับคุณภาพ 2 : พอใช้ หมายถึง ปรากฏพฤติกรรมตามช่วงอายุ เป็นไปตามสภาพที่พึงประสงค์โดยมีการกระตุ้น/ชี้นำ
 ระดับคุณภาพ 3 : ดี หมายถึง ปรากฏพฤติกรรมตามช่วงอายุ เป็นไปตามสภาพที่พึงประสงค์

ดังนั้นผู้ปกครองจึงควรศึกษาและให้ความสนใจกับผลการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เพื่อจะได้ช่วยส่งเสริมและร่วมมือกับทางโรงเรียนในการพัฒนาพฤติกรรมที่บุตรหลานยังปฏิบัติไม่ได้/ปฏิบัติได้ไม่ดี และทางโรงเรียนใคร่ขอความร่วมมือมายังผู้ปกครองในการให้ข้อเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินพฤติกรรม/พฤติกรรมที่เด็กแสดงขณะอยู่ที่บ้านลงในสมุดบันทึกรายงานประจำตัวนักเรียน (ท้ายเล่ม) เพื่อทางโรงเรียนจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์และดำเนินการแก้ไข/ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กต่อไป

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์ สมุดบันทึกพัฒนาการรายบุคคลและรายชั้นเรียน ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดย อนุบาล 1 2 3 by ครูกล้วย
แจกไฟล์ สมุดบันทึกพัฒนาการรายบุคคลและรายชั้นเรียน ไฟล์ Word แก้ไขได้ โดย อนุบาล 1 2 3 by ครูกล้วย

ขอบคุณแหล่งที่มา : อนุบาล 1 2 3 by ครูกล้วย 

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!