เอกสารแจกไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์ เผยแพร่เอกสารการวิเคราะห์ข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

ดาวน์โหลดไฟล์ เผยแพร่เอกสารการวิเคราะห์ข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบปลายภาคเรียน รายวิชา ส21101 สังคมศึกษา 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำข้อสอบปลายภาคเรียน มาตรฐานรายวิชา ส21101 สังคมศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ได้ข้อสอบปลายภาคเรียน ที่มีคุณภาพสำหรับนำไปจัดทำเป็นคลังข้อสอบ และนำผลการวิเคราะห์ ข้อสอบไปปรับปรุงแก้ไขข้อสอบเดิม และปรับปรุงการออกข้อสอบในครั้งต่อไปให้ได้มาตรฐานมากขึ้น

ผู้ศึกษาได้นำข้อสอบปลายภาคเรียน รายวิชา ส21101 สังคมศึกษา 1 รวม 35 ข้อ ทำการทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 แล้วพบว่าข้อสอบที่ดีควรเก็บไว้มีจำนวน 19 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 54.29 ข้อสอบที่ควรปรับปรุง มีจำนวน 8 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 22.86 ส่วนข้อสอบที่ควรตัดทิ้งมีจำนวน 8 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 22.86 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ทำการศึกษาที่ต้องการวัดคุณภาพของข้อสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน และนำผล การวิเคราะห์ไปปรับปรุงคุณภาพของข้อสอบให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ในการวิเคราะห์ ข้อสอบครั้งนี้ผู้ศึกษาได้รับความกรุณาจากนายสุรชัย ศรีจาด ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนภูแลนคาวิทยายน และนางจีรพันธ์ โมสิกะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูแลนคาวิทยายน ที่ให้แนวคิดและให้คำปรึกษาแนะนำจนกระทั่งการวิเคราะห์ข้อสอบดำเนินการจนสำเร็จ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาส นี้

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์ เผยแพร่เอกสารการวิเคราะห์ข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้
ดาวน์โหลดไฟล์ เผยแพร่เอกสารการวิเคราะห์ข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้
ดาวน์โหลดไฟล์ เผยแพร่เอกสารการวิเคราะห์ข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

ขอบคุณที่มา :: เผยแพร่ผลงาน ครูรัชนีวรรณ เครือข่ายการเรียนรู้ L&L

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!