แจกไฟล์

แจกไฟล์รายงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับปฐมวัย(Best Practice) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เรื่อง การจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อ “ชุดเจาะหรรษา” เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย โดยครูปิยวรรณ โพธิ์เงิน

แจกไฟล์รายงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับปฐมวัย(Best Practice) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เรื่อง การจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อ “ชุดเจาะหรรษา” เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย โดยครูปิยวรรณ โพธิ์เงิน

แบบรายงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับปฐมวัย(Best Practice) “การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)”

ชื่อผลงาน การจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อ “ชุดเจาะหรรษา” เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย

ชื่อผู้นำเสนอผลงาน นางสาวปิยวรรณ โพธิ์เงิน ตำแหน่ง ครู คศ.2 โรงเรียนวัดบางกระ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑

๑. ความสำคัญของผลงาน นวัตกรรม หรือวิธีปฏิบัติที่นำเสนอ

๑.๑ ความเป็นมาเหตุผลที่เกิดจากแรงบันดาลใจความจำเป็นปัญหาหรือความต้องการการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาที่จำเป็นและสำคัญยิ่งต่อการวางรากฐานชีวิต โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมทั้ง ๔ ด้านของเด็ก แต่จากการจัดประสบการณ์ การสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ โรงเรียนวัดบางกระ พบว่าเด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อเล็กที่เกี่ยวกับความสามารถในการใช้นิ้วมือและการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาในด้านความคล่องแคล่ว ความยืดหยุ่น ความถูกต้อง และความสามารถในการควบคุมการประสานกันยังไม่ดีเท่าที่ควร เต็กไม่สามารถควบคุมมือและนิ้วมือในการหยิบจับสีเทียน เพื่อขีดเขี่ยหรือลากเส้นได้ หยิบจับช้อน-ส้อมทานข้าวได้ไม่มั่นคง ด้วยเหตุดังกล่าวข้าพเจ้า ซึ่งเป็นครูผู้สอนจึงได้คิดหาวิธีการพัฒนากล้ามเนื้อมือ โดยใช้สื่อ “ชุดเจาะหรรษา” เพื่อใช้ส่งเสริม และพัฒนากล้ามเนื้อมือในด้านความคล่องแคล่ว ความยืดหยุ่น มีความประสานสัมพันธ์กับตา และความสามารถในการควบคุมการใช้กล้ามเนื้อมือให้ดีขึ้นต่อไป

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์รายงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับปฐมวัย(Best Practice) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เรื่อง การจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อ “ชุดเจาะหรรษา” เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย โดยครูปิยวรรณ โพธิ์เงิน
แจกไฟล์รายงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับปฐมวัย(Best Practice) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เรื่อง การจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อ “ชุดเจาะหรรษา” เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย โดยครูปิยวรรณ โพธิ์เงิน
แจกไฟล์รายงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับปฐมวัย(Best Practice) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เรื่อง การจัดกิจกรรมโดยใช้สื่อ “ชุดเจาะหรรษา” เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือของเด็กปฐมวัย โดยครูปิยวรรณ โพธิ์เงิน

ขอบคุณที่มา :: สื่อปฐมวัยและสิ่งที่น่าสนใจ

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!