Uncategorized

เผยแพร่ผลงาน วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน ที่มีต่อทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง กรด-เบส วิชาเคมี 2 (ว32222) ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 1

เผยแพร่ผลงาน วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน ที่มีต่อทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง กรด-เบส วิชาเคมี 2 (ว32222) ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 1

เผยแพร่ผลงาน งานวิจัยในชั้นเรียนวิชาเคมี 2 (ว32222) ปีการศึกษา 2566
โดย น.ต.หญิง กมลวรรณ ดีอยู่เจริญพร ร.น.
เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้ โดยใช้บริบทเป็นฐาน. ที่มีต่อทักษะ การโต้แย้ง ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 1 เรื่อง กรด-เบส

เผยแพร่ผลงาน วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน ที่มีต่อทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง กรด-เบส วิชาเคมี 2 (ว32222) ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 1
เผยแพร่ผลงาน วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน ที่มีต่อทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง กรด-เบส วิชาเคมี 2 (ว32222) ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 1
เผยแพร่ผลงาน วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน ที่มีต่อทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง กรด-เบส วิชาเคมี 2 (ว32222) ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 1

ที่มา : Chemistry III – 2564

Related Articles

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!