PLC

คุรุสภา การจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2566

คุรุสภา การจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2566

 กิจกรรมในวันครูมี  3  กิจกรรมใหญ่ คือ พิธีทางศาสนา พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และกิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่าง ผู้ประกอบวิชาชีพครู ในงานวันครูบางปี คณะกรรมการจัดงานวันครูจะจัดให้มีกิจกรรมพิเศษเพิ่มเติมขึ้นเพื่อเผยแพร่งานวันครูให้กว้างขวางและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดทำบัตรคารวะครู การจัดทำสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ในโอกาสวันครู การประกวดร้องเพลงวันครู การประกวดคำขวัญวันครู การจัดงานสัปดาห์วันครู และการจัดประชุมทางวิชาการ เป็นต้น

คุรุสภา โดยคณะอนุกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ ได้กำหนดจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๗ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในหัวข้อแก่นสาระ (Theme) คือ “พลังครู คือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา : Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality”

ในโอกาสวันครู คุรุสภาขอเชิญชวนทุกท่านที่มีครูร่วมระลึกถึงพระคุณครู เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครูกับคุรุสภา ร่วมทำความดี เป็นจิตอาสา และร่วมแชร์ความรู้สึกดีๆ ต่อครูใน Facebook FanPage แฟนเพจ “Khurusaphaofficial” และอย่าลืมติด #วันครู2566 #พลังครูคือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา
ดูรายละเอียดการจัดงานวันครูผ่านทางเว็บไซต์ของคุรุสภา http://site.ksp.or.th/home.php?site=teachersday

ไฟล์ป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566

ขอบคุณที่มา :: คุรุสภา (ksp.or.th)

Back to top button
error: Content is protected !!