event

ลิงก์ลงทะเบียนอบรมย้อนหลัง งานประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2566 รับเกียรติบัตรทันที 10 หลักสูตร โดยคุรุสภา

ลิงก์ลงทะเบียนอบรมย้อนหลัง งานประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2566 รับเกียรติบัตรทันที 10 หลักสูตร โดยคุรุสภา

ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นักการศึกษา และผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนร่วมงานประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2566 เฟสแรก (Pre Webinar) การเสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาส 150 ปี ชาตกาล เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (พ.ศ. 2419 – 2569) เป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้เพื่อพัฒนาความลุ่มลึกทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

สำหรับผู้ที่พลาดการเข้าร่วมอบรม Ep 1 – Ep 4 สามารถรับชม บันทึกการประชุมย้อนหลัง เพื่อรับเกียรติบัตร (รับชมตามเกณฑ์ ที่คุรุสภากำหนด และทำแบบสอบถามหลังการรับชม)

  • (EP.1) นวัตกรรม TECHNOLOGY ในมิติของการนิเทศกรณีศึกษา “แอปพลิเคชันบันทึกนิเทศการศึกษาออนไลน์ (ONLINE SUPERVISION APPS: OSA)”
  • (EP.2) สะเต็มศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ สู่ SDGS กรณีศึกษา “การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการด้วยสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ เชิงสร้างสรรค์โดยใช้บริบทของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGS) เป็นฐานในหน่วยการเรียนรู้”
  • (EP.3) เรียนปนเล่น เน้นกิจกรรม กรณีศึกษา “เรียนปนเล่น เน้นกิจกรรม นำสู่ความพอเพียง ตามแนวคิดเรกจิโอ เอมิเลีย เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย”
  • (EP.4) สอนวรรณคดีอย่างไร ให้เด็กคิด กรณีศึกษา “การสอนวรรณคดีเพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงมโนทัศน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6”
  • (EP.5) นวัตกรรมบริหารบนฐานเทคโนโลยี กรณีศึกษา “บ้านพักครู ออนไลน์” BY MTP” โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี”
  • (EP.6) ลับคมคุณธรรมนำสู่ฐานทักษะชีวิต กรณีศึกษา “ยอดเยี่ยมคุณธรรม นำควนเคี่ยมเป็นเลิศ ด้วย 191 โมเดล (หนึ่งเก้าหนึ่งโมเดล) โรงเรียนวัดควนเคี่ยม”
  • (EP.7) SAVE OUR PLANET: บนฐานการเรียนรู้ กรณีศึกษา “ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ คาร์บอนต่ำ”
  • (EP.8) วิจัยด้วยใจ: จิตตปัญญาศึกษานำพาสู่ความสำเร็จกรณีศึกษา “การพัฒนารูปแบบการสอน SATI MODEL บูรณาการจิตตปัญญาศึกษาควบคู่การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ หลักธรรมนำชีวี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3”
  • (EP.9) FILM MAKER: นวัตกรสร้างเสริมคุณธรรม กรณีศึกษา “นวัตกรรมการผลิตภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรม”
  • (EP.10) ชุมชนเป็นฐาน สร้างงาน สร้างรายได้ กรณีศึกษา “รักษ์ป่ารักน่าน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างโอกาสการเรียนรู้สู่กาแฟทุ่งช้างแบบครบวงจร”

ตัวอย่างเกียรติบัตร

Related Articles
ลิงก์ลงทะเบียนอบรมย้อนหลัง งานประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2566 รับเกียรติบัตรทันที 10 หลักสูตร โดยคุรุสภา
ลิงก์ลงทะเบียนอบรมย้อนหลัง งานประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2566 รับเกียรติบัตรทันที 10 หลักสูตร โดยคุรุสภา

เกียรติบัตรรับรอง ใช้ประกอบการต่ออายุ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้

รับชมบันทึกการประชุมย้อนหลังได้ที่ : https://ksp-onebinar.one.th/course/

การประชุมวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2566 (KSP Webinar 2023) ภายใต้แนวคิด “The Professional Education Hub: Smart Educators” จัดเต็ม 2 เฟส ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม – 10 กันยายน 2566”

ขอบคุณที่มา ::: คุรุสภา

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!