แจกไฟล์

แจกไฟล์ รูปเล่มย้ายครูเกณฑ์ใหม่ล่าสุด 2567 สังกัด สพฐ. ไฟล์รูปเล่ม Word

แจกไฟล์ รูปเล่มย้ายครูเกณฑ์ใหม่ล่าสุด 2567 สังกัด สพฐ. ไฟล์รูปเล่ม Word

Krudiary-รอบรู้ วิชาชีพครู ขอนำเสนอไฟล์รูปเล่ม Word ย้ายครู 2567 ฤดูกาลเขียนย้ายกำลังจะมาถึง ขออนุญาตแบ่งปันเผื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้กำลังจะเขียนย้ายครับ โดยครูรุ่งโรจน์ มณีกูล โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ตามเกณฑ์การย้ายใหม่ล่าสุด ปี พ.ศ. 2567 การจัดทำเอกสารเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลงานเข้าประกอบการพิจารณาย้ายกรณีปกติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายผู้สอน) โดยได้ดำเนินการจัดเก็บผลงาน แสดงผลงาน และหลักฐานการทำงาน ซึ่งได้ปฏิบัติมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒-๒๕๖๗

เพื่อให้การพิจารณาของคณะกรรมการ เป็นไปด้วยความสะดวกและเห็นผลงานเชิงประจักษ์อย่างเด่นชัดและตรงตามประสบการณ์หรือวิชาเอกตามความจำเป็นของสถานศึกษา ด้านลำดับสถานศึกษาที่ผู้ขอย้ายมีความประสงค์จะย้ายไปปฏิบัติงาน ด้านระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาปัจจุบัน ด้านสภาพความยากลำบากในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาปัจจุบัน ด้านเหตุผลการขอย้าย ด้านความอาวุโสตามหลักราชการ ด้านความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่รับย้าย ผู้จัดทำจึงได้จัดทำเอกสารประกอบคำร้องขอย้ายนี้ขึ้นมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบคำร้องขอย้ายเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาย้ายกรณีปกติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายผู้สอน)

เอกสารประกอบการพิจารณาการย้ายเล่มนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลประวัติและผลงาน ตลอดจนร่องรอยการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของข้าพเจ้าที่ปรากฏในเอกสารเล่มนี้จะอำนวยความสะดวกแก่ท่านคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาได้เป็นอย่างดี

ตัวอย่างไฟล์ รปเลมยายคร เกณฑใหมลาสด 2567 ไฟลเวรด แกไขได

แจกไฟล์ รูปเล่มย้ายครูเกณฑ์ใหม่ล่าสุด 2567 สังกัด สพฐ. ไฟล์รูปเล่ม Word
แจกไฟล์ รูปเล่มย้ายครูเกณฑ์ใหม่ล่าสุด 2567 สังกัด สพฐ. ไฟล์รูปเล่ม Word

ขอบคุณที่มา : Rungrote Maneekul

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!