แจกไฟล์

แจกไฟล์ตัวอย่าง แบบเสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี รายงานรางวัลคุรุสดุดี ไฟล์ Word แก้ไขได้

แจกไฟล์ตัวอย่าง แบบเสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี รายงานรางวัลคุรุสดุดี ไฟล์ Word แก้ไขได้

คุรุสดุดี คือรางวัลเชิดชูเกียรติ เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อสร้างศรัทธาและความเชื่อถือในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจและเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ผู้อื่น

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่างครับ ขอบคุ๊ไฟล์จาก  คุณครูเอกนคร  อัคธรรมโม

ตัวอย่างไฟล์

เครดิต :  คุณครูเอกนคร  อัคธรรมโม Facebook วิชาการ งานครู

Related Articles

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!