แจกไฟล์

แบ่งปันฟรีไฟล์แก้ไขได้ รายงานผลการปฏิบัติงาน sar ปีการศึกษา 2564 เครดิต เพจสื่อปันสุข By little teacher

แบ่งปันฟรีไฟล์แก้ไขได้ รายงานผลการปฏิบัติงาน sar ปีการศึกษา 2564 เครดิต เพจสื่อปันสุข By little teacher

รายงานผลการปฏิบัติงาน (Self Assessment Report : SAR) หมายถึง รายงานสัมฤทธิ์ผลการดำเนินงาน ของหน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน ที่ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน เพื่อ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ตัวอย่างไฟล์

แบ่งปันฟรีไฟล์แก้ไขได้ รายงานผลการปฏิบัติงาน sar ปีการศึกษา 2564 เครดิต เพจสื่อปันสุข By little teacher
แบ่งปันฟรีไฟล์แก้ไขได้ รายงานผลการปฏิบัติงาน sar ปีการศึกษา 2564 เครดิต เพจสื่อปันสุข By little teacher
แบ่งปันฟรีไฟล์แก้ไขได้ รายงานผลการปฏิบัติงาน sar ปีการศึกษา 2564 เครดิต เพจสื่อปันสุข By little teacher

ขอบคุณที่มา :: สื่อปันสุข By little teacher

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!