แจกไฟล์

แจกฟรี ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมตามตัวชี้วัดที่ 5.2สำหรับการเขียนย้ายครูปี 2566

แจกฟรี ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมตามตัวชี้วัดที่ 5.2สำหรับการเขียนย้ายครูปี 2566

ตัวอย่างไฟล์

รายงานผลการนำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้รับจากการอบรมสัมมนา เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา ดังรายการต่อไปนี้

1. รายการที่ผ่านการอบรมและได้รับเกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร

แจกฟรี ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมตามตัวชี้วัดที่ 5.2สำหรับการเขียนย้ายครูปี 2566

2. ผลที่เกิดจากการนำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่ได้จากการอบรมสัมมนา ไปใช้ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

Related Articles
แจกฟรี ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมตามตัวชี้วัดที่ 5.2สำหรับการเขียนย้ายครูปี 2566
แจกฟรี ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมตามตัวชี้วัดที่ 5.2สำหรับการเขียนย้ายครูปี 2566

ขอบคุณที่มา :: Facebook พัสดุเรื่องง่ายๆ By ครูคอม | นายวีระวัฒน์ สุขทองหลาง ตำแหน่ง ครู คศ.๑ โรงเรียนบ้านยอกขาม

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!