แจกไฟล์

ตัวอย่างและไฟล์ รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NATIONAL TEST: NT) ชั้น ป.3 ไฟล์ WORD

ตัวอย่างและไฟล์ รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NATIONAL TEST: NT) ชั้น ป.3 ไฟล์ WORD

แจกไฟล์รายงานผลการทดสอบ NT ชั้น ป.3 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โดย เพจ ห้องเรียนครูไข่นุ้ย สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง

การประเมินคุณภาพทางการศึกษาถือว่าเป็นกลไกที่สำคัญในการที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  รวมทั้งเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการวางแผนและพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานต่างๆ ดังนั้น เอกสารฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการประเมินคุณภาพในระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 ในระดับประถมศึกษาปีที่ 3  ซึ่งผลการประเมินคุณภาพนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จะเป็นการนำเสนอผลการประเมินตามความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นในการเรียนของผู้เรียน  ซึ่งได้แก่ ความสามารถด้านภาษา (Literacy) ความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy) ซึ่งนำเสนอผลการปะเมินระดับประเทศ ระดับเขตพื้นที่ และระดับโรงเรียน

โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา จึงขอ รายงานผล การทดสอบ ความสามารถพื้นฐาน ของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ดังเอกสารที่แนบมานี้

ตัวอย่างไฟล์

ตัวอย่างและไฟล์ รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NATIONAL TEST: NT) ชั้น ป.3 ไฟล์ WORD

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฟอร์มรายงานการทดสอบ NT

1.ปกรายงานการทดสอบ NT

2.แบบฟอร์มรายงานการทดสอบ NT

ขอบคุณที่มา :: Facebook ห้องเรียนครูไข่นุ้ย

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!