รายงานวิชาชีพครูวิทยฐานะ

แจกไฟล์ รายงานผลกาดำเนินงานตามข้อตกลงพัฒนางาน ว9/2564 ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้ โดยครูฉลาด ไชยสุระ

แจกไฟล์ รายงานผลกาดำเนินงานตามข้อตกลงพัฒนางาน ว9/2564 ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้ โดยครูฉลาด ไชยสุระ

คำชี้แจงการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)

ให้คณะกรรมการประเมิน ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครู ตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของตำแหน่งและวิทยฐานะที่ ก.ค.ศ. กำหนดในแบบประเมินนี้ โดยการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงให้ดำเนินการประเมินตามองค์ประกอบที่กำหนด

1. องค์ประกอบการประเมิน มี 2 ส่วน ดังนี้

Related Articles

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 60 คะแนน) ประกอบด้วย

1) การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งครู และมีภาระงานตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

2) ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งครู เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่

และความรับผิดชอบของตำแหน่งครู ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานตำแหน่ง ทั้ง 3 ด้าน จำนวน 15 ตัวชี้วัด ดังนี้

ด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนรู้ จำนวน 8 ตัวชี้วัด

ด้านที่ 2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 4 ตัวชี้วัด

ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ จำนวน 3 ตัวชี้วัด

 ส่วนที่ 2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)

โดยมีระดับการปฏิบัติที่คาดหวัง ระดับคะแนนและคุณภาพการประเมิน ดังนี้

      1) ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังในตำแหน่งและวิทยฐานะ

ก. กรณีที่ยังไม่มีวิทยฐานะ

ตำแหน่งระดับการปฏิบัติที่คาดหวังรายละเอียด
ครูผู้ช่วยปฏิบัติและเรียนรู้ (Execute & Learn)สามารถปฏิบัติงานและเรียนรู้จากการปฏิบัติได้ตามมาตรฐานตำแหน่ง
ครูปรับประยุกต์(Apply & Adapt)สามารถปรับประยุกต์การจัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานจนปรากฏผลลัพธ์กับผู้เรียนได้ตามมาตรฐานตำแหน่ง

ข. กรณีที่มีวิทยฐานะ

วิทยฐานะระดับการปฏิบัติที่คาดหวังรายละเอียด
ครูชำนาญการสามารถแก้ไขปัญหา (Solve the Problem)แก้ไขปัญหาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
ครูชำนาญการพิเศษริเริ่ม พัฒนา (Originate & Improve)สามารถริเริ่มพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
ครูเชี่ยวชาญ  ปรับเปลี่ยน (Invent & Transform)คิดค้น สามารถคิดค้น พัฒนานวัตกรรมแลปรับเปลี่ยน ให้คุณภาพการเรียนรู้สูงขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดี และให้คำปรึกษาผู้อื่น
ครูเชี่ยวชาญพิเศษสร้างการเปลี่ยนแปลง (Createan Impact)สามารถคิดค้น พัฒนา นวัตกรรม เผยแพร่ และขยายผลจนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในวงวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดี ให้คำปรึกษาผู้อื่น และเป็นผู้นำ

                   สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด เมื่อผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้ว และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งครู ให้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนดกับผู้อำนวยการสถานศึกษา

2) ระดับคะแนนและคุณภาพการประเมินในแต่ละวิทยฐานะ

ให้ผู้ประเมินพิจารณาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู จากการปฏิบัติงานจริงที่ได้ปฏิบัติงาน

ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง โดยคำนึงถึงสภาพการจัดการเรียนรู้ในบริบทของแต่ละสถานศึกษา และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดจากการพัฒนางานตามข้อตกลงเป็นสำคัญ ไม่เน้นการประเมิน

จากเอกสาร โดยให้ตรวจสอบข้อมูลจากบุคคลและหรือหน่วยงาน และหลักฐาน ที่แสดงว่าผู้ขอรับการประเมิน

ได้ดำเนินการตามตัวชี้วัด เช่น แผนการจัดการเรียนรู้ การสังเกตการสอน ผลงาน/ชิ้นงานของผู้เรียนที่เกิดขึ้น

จากการเรียนรู้ก่อนตัดสินใจให้คะแนนตามระดับคุณภาพในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

คะแนนระดับคุณภาพรายละเอียด
1  ปฏิบัติได้ต่ำกว่าระดับที่คาดหวังมาก  ไม่ปรากฏผลการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานตำแหน่ง/มาตรฐานวิทยฐานะที่ดำรงอยู่
2ปฏิบัติได้ต่ำกว่าระดับที่คาดหวังมากมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งในตัวชี้วัดนั้นอยู่บ้าง แต่ไม่ครบถ้วน และไม่มีคุณภาพตามมาตรฐานตำแหน่ง/มาตรฐานวิทยฐานะที่ดำรงอยู่
3ปฏิบัติได้ต่ำกว่าระดับที่คาดหวังมากมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งและมีคุณภาพตามมาตรฐานตำแหน่ง/มาตรฐานวิทยฐานะที่ดำรงอยู่
4ปฏิบัติได้ต่ำกว่าระดับที่คาดหวังมากมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งและมีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานตำแหน่ง/มาตรฐานวิทยฐานะที่ดำรงอยู่

เกณฑ์การให้คะแนน

การประเมินส่วนที่ 2 ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน กำหนดให้มีเกณฑ์การให้คะแนนตามระดับคุณภาพ 4 ระดับ คือ ระดับ 4 ระดับ 3 ระดับ 2 และระดับ 1 ในแต่ละระดับคุณภาพกำหนดค่าคะแนน ไว้ดังนี้

ระดับคุณภาพ 
คะแนนเต็ม 10คะแนนเต็ม 20
410.0020.00
37.5015.00
25.0010.00
12.505.00

2. การตั้งคณะกรรมการประเมิน

ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

2.1 ผู้อำนวยการสถานศึกษานั้น เป็นประธานกรรมการ

2.2 ผู้ที่ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าศึกษานิเทศก์

ชำนาญการพิเศษ หรือผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาที่มีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือครูผู้สอน

จากสถานศึกษาอื่นที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าครูชำนาญการพิเศษ หรือผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษานั้นที่มีความรู้

ความสามารถเหมาะสม จำนวน 2 คน เป็นกรรมการประเมิน

3. วิธีการประเมิน

ให้คณะกรรมการประเมิน ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงของข้าราชการครูในแต่ละรอบ

การประเมิน โดยพิจารณาประเมินตามระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของตำแหน่งและวิทยฐานะ ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ทั้งนี้ การประเมินอาจพิจารณาจากการปฏิบัติการสอนจริงจากห้องเรียน การสังเกตการสอน

ทักษะการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้

บรรยากาศชั้นเรียน พฤติกรรมผู้เรียน และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ผลงานหรือชิ้นงานของผู้เรียนที่เกิดขึ้น

จากการเรียนรู้โดยข้าราชการครูไม่จำเป็นต้องจัดทำแฟ้มเอกสารขึ้นใหม่เพื่อใช้ในการประเมิน

4. เกณฑ์การตัดสิน

ข้าราชการครูต้องมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด และมีผลการประเมินการพัฒนางาน

ตามข้อตกลง ผ่านเกณฑ์ โดยต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละคน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

แจกไฟล์ รายงานผลกาดำเนินงานตามข้อตกลงพัฒนางาน ว9/2564 ไฟล์เวิร์ด doc แก้ไขได้ โดยครูฉลาด ไชยสุระ

ดาวน์โหลดไฟล์

รายงานผลกาดำเนินงานตามข้อตกลงพัฒนางาน ว9/2564 ดาวน์โหลด

เอกสาร วpa1-5/คำสั่งคณะกรรมการประเมิน/แบบคำขอมีวิทยฐานะ ดาวน์โหลด

เอกสารpa2(แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงพัฒนางาน ว9/2564-สำหรับกรรมการประเมิน) ดาวน์โหลด

ขอบคุณที่มา :: Facebook Wisitpong Boss

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!