แจกไฟล์

แจกไฟล์ รายงานขอเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

แจกไฟล์ รายงานขอเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

ด้วย โรงเรียน…………………………………………. มีความจำเป็นที่จะดำเนินการขออนุมัติเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 96 (4) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 92และกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 รายงานขอจ้างดังนี้

1. เหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องเช่า
ด้วยโรงเรียน…………………………………… มีความจำเป็นต้องเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้ในการดำเนินการด้านสารสนเทศ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดทำรายงาน การเบิกจ่ายงบประมาณผ่าน GFMI, e-GP และการติดต่อข่าวสารในระบบสารสนเทศระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ โดยการนำส่งข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

2. รายละเอียดของพัสดุที่เช่า
– เป็นการเช่าใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง อัตรา Download……..Mbps และ Upload ………Mbps อัตราค่าบริการเดือนละ……………. บาท/ 1 หมายเลขโทรศัพท์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม…………………………………….บาท รวมเป็นเงิน…………………บาท ระยะเวลาการเช่า……………….เดือน………………..บาท (………………………………..) ให้ดำเนินการเบิกจ่ายแต่ละเดือน

3. ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ
ราคามาตรฐานต่อเดือน จำนวน……………………บาท (……………………………………………..)

4. วงเงินที่จะเช่า
เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน…………………บาท (……………………………………) จากแผนงาน………………………………………………………………………………………….

5. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
กำหนดเวลาส่งมอบทุกสิ้นเดือน

6. วิธีที่จะเช่าและเหตุผลที่ต้องเช่า
ดำเนินการตามกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560 ข้อ 1 เนื่องจากวงเงินการจัดซื้อครั้งนี้มีราคาไม่เกิน 500,000 บาท และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 92 สำหรับการเช่าสังหาริมทรัพย์ ให้นำข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดซื้อมาใช้โดยอนุโลม

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

8. ข้อเสนออื่น ๆ
เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งให้บุคคลต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง ตามระเบียบกระรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560 ข้อ 5 โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบข้อ
175 ดังนี้

– นาย,นาง,นางสาว…………………….ตำแหน่ง…………………………….ผู้ตรวจรับพัสดุ
และให้ใช้บันทึกข้อความนี้แทนคำสั่งได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ให้ดำเนินการเช่าอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์ รายงานขอเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้
แจกไฟล์ รายงานขอเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

ดาวน์โหลดไฟล์

ขอบคุณที่มา :: พัสดุง่ายๆ by “ครูคณิต”

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!