เอกสารแจกไฟล์

แจกฟรี ไฟล์รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน พร้อมหน้าปก แก้ไขได้ ไฟล์ Word โดย ครูจิฬาภัณฑ์ทรงศิริ ลอแก้ว

แจกฟรี ไฟล์รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน พร้อมหน้าปก แก้ไขได้ ไฟล์ Word โดย ครูจิฬาภัณฑ์ทรงศิริ ลอแก้ว

ตัวอย่างไฟล์การเยี่ยมบ้านนักเรียน

แจกฟรี ไฟล์รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน พร้อมหน้าปก แก้ไขได้ ไฟล์ Word โดย ครูจิฬาภัณฑ์ทรงศิริ ลอแก้ว
แจกฟรี ไฟล์รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน พร้อมหน้าปก แก้ไขได้ ไฟล์ Word โดย ครูจิฬาภัณฑ์ทรงศิริ ลอแก้ว
ตัวอย่างไฟล์การเยี่ยมบ้านนักเรียน
ตัวอย่างไฟล์การเยี่ยมบ้านนักเรียน
ตัวอย่างไฟล์การเยี่ยมบ้านนักเรียน
ตัวอย่างไฟล์การเยี่ยมบ้านนักเรียน

ตัวอยากเอกสารการเยี่ยมบ้าน ไฟล์ Word

ตัวอย่างไฟล์สรุปการเยี่ยมบ้าน
ตัวอย่างไฟล์สรุปการเยี่ยมบ้าน
ตัวอย่างไฟล์สรุปการเยี่ยมบ้าน
ตัวอย่างไฟล์สรุปการเยี่ยมบ้าน
ตัวอย่างไฟล์สรุปการเยี่ยมบ้าน
ตัวอย่างไฟล์สรุปการเยี่ยมบ้าน
ตัวอย่างไฟล์สรุปการเยี่ยมบ้าน
ตัวอย่างไฟล์สรุปการเยี่ยมบ้าน

หมายเหตุ : ดาวน์โหลดก่อนแก้ไข

การเยี่ยมบ้าน

หมายถึง การที่ครูไปเยี่ยมพบปะกับผู้ปกครองและนักเรียนที่บ้านของนักเรียน อันจะช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน  และทำให้ครูได้รู้ได้เห็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมต่างๆ ทางบ้านของนักเรียน และนำข้อมูลไปวางแผนพัฒนา ส่งเสริม ป้องกันและแก้ปัญหาของนักเรียนต่อไปการเยี่ยมบ้านนักเรียนมีจุดมุ่งหมายและหลักการ ดังนี้

จุดมุ่งหมายของการเยี่ยมบ้าน

1. เพื่อให้ครูได้เห็นสภาพแท้จริงของสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ทางครอบครัวของนักเรียน
2. เพื่อช่วยให้ครูได้รู้ถึงเจตคติของผู้ปกครองที่มีต่อครู โรงเรียน และนักเรียน
3. เพื่อสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือที่ดีในการช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนานักเรียน
4. เพื่อเพิ่มเติมข้อมูล ข้อเท็จจริง บางประการที่เกี่ยวกับเด็กนักเรียนที่ไม่อาจสามารถหาได้ด้วยวิธีการอื่น ๆ

บันทึกเยี่ยมบ้าน

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการกาศึกษาขั้นพื้นฐาน ประสานความร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อดำเนินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
และบูรณาการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และได้กำหนดให้มีการเยี่ยมบ้านเพื่อการคัดกรองนักเรียนยากจนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในช่วงดือนกรกฎาคม ของทุกปี ความละเอียดแจ้งแล้ว
นั้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกรศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเห็นว่า ในปีการศึกษา 2565 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความรุนแรงเป็นอย่างมาก และยังมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเดินทางไปสำรวจและเก็บข้อมูลที่บ้านนักเรียนอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการแพร่กระจายเชื้อดังกล่าวได้ จึงเห็นควรให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตแจ้งโรงเรียนในสังกัดให้ปรับวิธีการเยี่ยมบ้านเพื่อการคัดกรองนักเรียนยากจนและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในปีการศึกษา 2565 เป็นการเยี่ยมบ้านรูปแบบออนไลน์หรือวิธีการอื่น ๆ ที่เห็นว่ามีความ เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของครู
และนักเรียนในช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน

ขอบคุณไฟล์โดย ครูจิฬาภัณฑ์ทรงศิริ ลอแก้ว

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button
error: Content is protected !!