แจกไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์ รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยระบบทางไกล DLTV (รายสัปดาห์) ไฟล์ PowerPoint แก้ไขได้

ดาวน์โหลดไฟล์ รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยระบบทางไกล DLTV (รายสัปดาห์) ไฟล์ PowerPoint แก้ไขได้

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ดีแอลทีวี DLTV ให้ได้มาตรฐานมีเป้าหมายหลักคือการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และที่แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานดังกล่าวประกอบด้วย 2 ภาคส่วนได้แก่สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แนวทางการดำเนินงานการดำเนินงานของสถานศึกษา

            1. วางแผนการดำเนินงาน

                1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายต่างๆ

                1.2 ศึกษามาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

                1.3 โรงเรียนประเมินตนเองตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมดีแอลทีวีประเมินก่อนการดำเนินงาน

                1.4 รายงานผลการประเมินตนเองผ่านระบบออนไลน์

                1.5 นำผลการประเมินตนเองเพื่อกำหนดแผนการดำเนินงานเพื่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้เป็นไปตามมาตรฐาน

            2. ขับเคลื่อนการดำเนินงาน

                2.1 จัดประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานให้ทุกฝ่ายรับทราบและเข้าใจตรงกัน             

                2.2 กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน

                2.3 ดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

            3. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน

                3.1 ประเมินตนเองตามมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมดีแอลทีวี ประเมินหลังการดำเนินงาน

                3.2 รายงานผลการประเมินตนเองผ่านระบบออนไลน์

                3.3 จัดทำข้อมูลสารสนเทศ ผลการประเมินตนเอง

            4. พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมดีแอลทีวีไปใช้โดยการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาเพื่อนำไปพัฒนางานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์ รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้วยระบบทางไกล DLTV (รายสัปดาห์) ไฟล์ PowerPoint แก้ไขได้

ไฟล์สำรอง

ขอบคุณไฟล์ :: Facebook Patiwat Wichawong

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!