เอกสารแจกไฟล์

ดาวน์โหลด ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียน ไฟล์ Word โดยโรงเรียนวัดหนองดินแดง (ประชารัฐอุทิศ)

ดาวน์โหลด ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียน ไฟล์ Word โดยโรงเรียนวัดหนองดินแดง (ประชารัฐอุทิศ)

บทความนี้ขอนำเสนอไฟล์ระเบียบการวัดและประเมินผลโรงเรียน doc ระเบียบการวัดและประเมินผล 2564 สพฐ doc แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 2564 สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง

โรงเรียนวัดหนองดินแดง (ประชารัฐอุทิศ) ได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาขึ้นใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา เป็นเอกสารประกอบตามหลักสูตรฯ ที่จะช่วยขับเคลื่อนกระบวนการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นโรงเรียนวัดหนองดินแดง (ประชารัฐอุทิศ) จึงได้จัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียน เพื่ออธิบายความให้ทุกฝ่ายตั้งแต่ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจที่ชัดเจนตรงกัน และทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เอกสารประกอบด้วย ๒ ตอน ดังนี้

ตอนที่ ๑ ระเบียบสถานศึกษาว่าด้วย การวัดและประเมินผลการเรียนโรงเรียนวัดหนองดินแดง (ประชารัฐอุทิศ) พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ตอนที่ ๒ แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โรงเรียนวัดหนองดินแดง (ประชารัฐอุทิศ) พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนโรงเรียน วัดหนองดินแดง (ประชารัฐอุทิศ) พุทธศักราช ๒๕๖๔ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่จะช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติการวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็นแนวทางเดียวกันและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ส่งผลให้พัฒนาผู้เรียนได้ตามหลักการ เจตนารมย์ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ต่อไป

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลด ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียน ไฟล์ Word โดยโรงเรียนวัดหนองดินแดง (ประชารัฐอุทิศ)
ดาวน์โหลด ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียน ไฟล์ Word โดยโรงเรียนวัดหนองดินแดง (ประชารัฐอุทิศ)

ขอบคุณที่มา :: โรงเรียนวัดหนองดินแดง – ประชารัฐอุทิศ (facebook.com)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!