ย้ายครู

ประเด็นน่ารู้เกี่ยวกับการย้ายสับเปลี่ยนผ่านระบบจับคู่ครูคืนถิ่น ระบบ TMS

ประเด็นน่ารู้เกี่ยวกับการย้ายสับเปลี่ยนผ่านระบบจับคู่ครูคืนถิ่น ระบบ TMS

ระบบ TMS คืออะไร ?

ระบบจับคู่ครูคืนถิ่น Teacher Matching System : TMS เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการดำเนินการย้ายให้กับคุณครูที่ต้องการขอย้ายสับเปลี่ยนเพื่อกลับไปสอนในภูมิลำเนาของตัวเอง ผ่านระบบออนไลน์โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษา เพื่อยื่นคำร้องข้อย้ายซึ่งคุณครูที่ต้องการขอย้ายสับเปลี่ยนจะต้องดำเนินการผ่านระบบ TMS เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

ประเด็นน่ารู้เกี่ยวกับการย้ายสับเปลี่ยนผ่านระบบจับคู่ครูคืนถิ่น ระบบ TMS

ระบบ TMS จะประมวลผลและแสดงผลเพื่อการจับคู่ย้ายสับเปลี่ยนอย่างไร ?

ระบบ TMS จะประมวลผลและแสดงผลของคุณครู ผู้ขอย้ายสับเปลี่ยนด้วยกันโดยดูจากสาขาวิชาหรือกลุ่มวิชาหลักที่สอนตรงกันสถานศึกษาของคู่ขอย้ายสับเปลี่ยนมีที่ตั้งอยู่ในภูมิลำเนาของคุณครูผู้ขอย้ายสับเปลี่ยน
1. ตำบลเดียวกัน
2. อำเภอเดียวกัน
3. จังหวัดเดียวกัน

ใคร สามารถยื่นคำร้องขอย้ายสับเปลี่ยนผ่านระบบ TMS ได้บ้าง ?

ข้าราชการครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการยื่นคำร้องขอย้ายสับเปลี่ยนคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯ ตาม ว 18/2566

คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายฯตาม ว 18/2566

1. ดำรงตำแหน่งครู หรือเป็นผู้ที่ผ่านการเตรียม ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ในตำแหน่งครูผู้ช่วยและได้รับคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูแล้ว และต้องไม่ติดเงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันหรือเงื่อนไขอื่นใดที่ ก.ค.ศ. กำหนด หรือหน่วยงานอื่นกำหนด

2. ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับถึงวันสุดท้ายที่กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้ายไม่อยู่

3. ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา

4. มีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับถึง วันที่ 30 กันยายน ของปีที่ครบเกษียณอายุราชการ

สิ่งที่คุณครูต้องเตรียมให้พร้อมก่อนการยื่นคำร้องขอย้ายสับเปลี่ยนผ่านระบบ TMS

การลงทะเบียนใช้งานระบบ

  • ไฟล์รูปภาพ .JPG สำหรับแสดงตัวตน
  • ไฟล์ PDF แบบรายงานข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา พร้อมลายเข็นรับรองของ ผอ.สถานศึกษา เมื่อจับคู่สับเปลี่ยนได้แล้ว
  • ไฟล์ PDF แบบสรุปความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา
  • ไฟล์ PDF ทะเบียนบ้านของผู้ขอย้ายลับเปลี่ยน
  • ไฟล์ PDF ตารางสอนปัจจุบันของผู้ยื่นคำร้องขอย้ายลับเปลี่ยน
ประเด็นน่ารู้เกี่ยวกับการย้ายสับเปลี่ยนผ่านระบบจับคู่ครูคืนถิ่น

ข้อพึงระวังในการย้ายสับเปลี่ยนผ่านระบบ TMS

  • การขอจับคู่ขอย้ายสับเปลี่ยนผ่านระบบ TMS สามารถจับคู่ขอย้ายได้ครั้งละ 1 คน
  • หากผู้ขอย้ายสับเปลี่ยนไม่ได้รับการตอบรับจากผู้ที่ตนขอย้ายสับเปลี่ยนด้วยภายใน 3 วัน ระบบจะยกเลิกการขอจับคู่นั้นโดยอัตโนมัติ และผู้ขอย้ายสับเปลี่ยนสามารถขอจับคู่ขอย้ายสับเปลี่ยนใหม่ได้
  • เมื่อจับคู่ย้ายสับเปลี่ยนสำเร็จแล้ว หากคุณครูได้ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีไว้ด้วย คำร้องขอย้ายประจำปีที่ได้ยี่นไว้แล้วจะเป็นอันระงับไป

ขอบคุณที่มา : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

Back to top button
error: Content is protected !!