ขอย้ายย้ายครู

มาแล้ว ระบบย้ายครูออนไลน์ ระบบ TRS ระบบย้ายข้าราชการครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

มาแล้ว รู้จักกับระบบ TRS ระบบย้ายครูออนไลน์ ระบบย้ายข้าราชการครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  ครั้งที่ 1/2567 วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 โดยมี พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมี รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นเลขานุการการประชุมซึ่งที่ประชุม ระบบย้ายครูออนไลน์ ดังนี้

มาแล้ว ระบบย้ายครูออนไลน์ รู้จักกับระบบย้ายข้าราชการครู ระบบ TRS  กระทรวงศึกษาธิการ

โดยในครั้งนี้ ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรองรับการดำเนินการย้ายผ่านระบบย้ายครู ระบบย้ายข้าราชการครู (Teacher Rotation System : TRS) ซึ่งเป็นระบบการย้ายผู้ดำรงตำแหน่งครูให้ดำรงตำแหน่งเดิมในสถานศึกษา สังกัดส่วนราชการเดิม โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการส่งผ่าน จัดการและประมวลผลข้อมูล เพื่อใช้ในการพิจารณาย้าย ผู้ดำรงตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ การย้ายทุกกรณีต้องยื่นคำร้องขอย้ายผ่านระบบ TRS เท่านั้น

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. จัดทำระบบ TRS เป็นระบบการย้ายผู้ดำรงตำแหน่งครูให้ดำรงตำแหน่งเดิมในสถานศึกษา สังกัดส่วนราชการเดิม ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งผ่าน จัดการ และประมวลผลข้อมูล เพื่อใช้พิจารณาย้ายข้าราชการครู กระทรวงศึกษาธิการ ทุกกรณี

ทั้งนี้ สถานศึกษาที่รับย้าย ต้องมีอัตรากำลังสายงานการสอนในภาพรวมไม่เกินเกณฑ์อัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด และเป็นตำแหน่งที่ไม่มีเงื่อนไขในการใช้ตำแหน่ง

สำหรับกรณีการย้ายผู้ดำรงตำแหน่งครู แบ่งออกเป็น 3 กรณี ได้แก่

• กรณีที่ 1 การย้ายกรณีปกติ คือ การย้ายตามคำร้องขอย้าย เพื่อกลับภูมิลำเนา หรือเพื่อดูแล บิดา มารดา ผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือเพื่ออยู่รวมกับคู่สมรส หรือการย้ายสับเปลี่ยน หรือการย้ายด้วยเหตุผลอื่น

• กรณีที่ 2 การย้ายกรณีพิเศษ คือ การย้ายตามคำร้องขอย้าย เนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง หรือถูกคุกคามต่อชีวิต หรือเพื่อดูแลบิดา มารดา ผู้อุปการะเลี้ยงดู คู่สมรส บุตร ซึ่งเจ็บป่วยร้ายแรง หรือทุพพลภาพ หรือเพื่อติดตามคู่สมรส

• กรณีที่ 3 การย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ คือ การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือการย้ายเพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา หรือการย้ายเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังของสถานศึกษา

ทั้งนี้ การดำเนินการย้ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ เรื่อง ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่น โดยให้ครูโยกย้ายกลับภูมิลำเนาด้วยความโปร่งใส ไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง

ขอบคุณที่มา :; สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา – ก.ค.ศ., สำนักงาน ก.ค.ศ., ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, (otepc.go.th)

Back to top button
error: Content is protected !!