แจกไฟล์

รวมไฟล์งานตัวอย่าง ITA Online O1-O43 ปีงบประมาณ 2566 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

รวมไฟล์งานตัวอย่าง ITA Online O1-O43 ปีงบประมาณ 2566 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 

ดาวน์โหลดไฟล์ ITA Online O1-O43 ไฟล์เวิร์ด word doc แก้ไขได้

ตัวอย่างไฟล์

รวมไฟล์งานตัวอย่าง ITA Online O1-O43 ปีงบประมาณ 2566 ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

ขอบคุณที่มา เว็บไซต์ครูอาชีพดอทคอม

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!