แจกไฟล์แผนการสอน

รวมตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้

รวมตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้

ท่านสามารถเปิดดูงานวิจัยฉบับเต็มและคัดลอกส่วนที่ท่านต้องการได้ โดยใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Reader การโหลดและการติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Reader http://www.prapasara.co.uk/Adobe%20Acrobat%20Reader.html

รวมตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
รวมตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
รวมตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้
รวมตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ลำดับและอนุกรม หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [electronic resource] / ผู้เรียบเรียง: สุวรรณา กาหยี.

http://thesis.swu.ac.th/swuebook/h377218.pdf

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ตรีโกณมิติ หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [electronic resource] / ผู้เรียบเรียง จุรี เรืองเริงกุลฤทธิ์…[และคนอื่น ๆ]

http://thesis.swu.ac.th/swuebook/h377334.pdf

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เวกเตอร์ 2 และ 3 มิติ หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [electronic resource] / ผู้เรียบเรียง นงรัตน์ วงศ์ศรี.

http://thesis.swu.ac.th/swuebook/h377338.pdf

แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฎีกราฟ หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [electronic resource] / ผู้เรียบเรียง: สุวรรณา กาหยี.

http://thesis.swu.ac.th/swuebook/h377217.pdf

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการให้เหตุผล หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [electronic resource] / ผู้เรียบเรียง: จิตลดา สมงาม.

http://thesis.swu.ac.th/swuebook/h377209.pdf

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องสถิติและความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูล หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [electronic resource] / ผู้เรียบเรียง พัชรี คำมณี, สุกิจ สมงาม, นงรัตน์ วงศ์ศรี.

http://thesis.swu.ac.th/swuebook/h377344.pdf

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง ลิมิตของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน และการอินติเกรด หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [electronic resource] / ผู้เรียบเรียง สันติพร ตันติหาชัย.

http://thesis.swu.ac.th/swuebook/h377340.pdf

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องจำนวนจริงและทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [electronic resource] / ผู้เรียบเรียง: จรรยา พันธุ์เถลิงอมร.

http://thesis.swu.ac.th/swuebook/h377211.pdf

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [electronic resource] / ผู้เรียบเรียง: บัญญัติ ศรีประเสริฐ.

http://thesis.swu.ac.th/swuebook/h377214.pdf

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [electronic resource] / ผู้เรียบเรียง: สมหมาย ทองเมือง.

http://thesis.swu.ac.th/swuebook/h377215.pdf

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง เมทริกซ์และดีเทอร์มินันท์ หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [electronic resource] / ผู้เรียบเรียง: สุวรรณา ช่วยอยู่.

http://thesis.swu.ac.th/swuebook/h377216.pdf

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [electronic resource] / ผู้เรียบเรียง: ธรรมนิตย์ ชำนาญกิจ.

http://thesis.swu.ac.th/swuebook/h377210.pdf

แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องความน่าจะเป็น หลักสูตรลดระยะเวลาเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย [electronic resource] / ผู้เรียบเรียง พรพจน์ อุ้ยกุล.

http://thesis.swu.ac.th/swuebook/h377347.pdf

การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม เรื่อง ชุมชนของเราสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี / อิ่มทอง ปัญญา.

http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Sec_Ed/Imthong_P.pdf

http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=00351c1f5067c570แผนการสอน พว+ม.1

Download แผนการสอน http://www.wpp.co.th/teach_plan.html Download แผนการสอน – บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

Download แผนการสอน

www.wpp.co.th‎216 – 220 ถ.บำรุงเมือง แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร. 02 222 9394 , 02 222 5371 , 02 222 5372 Fax 02 225 6556 , 02 225 6557 , email: info@wpp.co.th

http://testthai1.com/simple/?f26.html ดาวน์โหลดแผนการจักการเรียนรู้ ป.1 – ม.6

http://www.krukeng.info/forum/archiver/?fid-5.html

http://www.thaischool.in.th/tringam/data-21778/

โหลดแผนการเรียนรู้ & หนังสือเรียน(สมบูรณ์แบบ) หลักสูตร 2551

www.thaischool.in.thโหลดแผนการเรียนรู้ & หนังสือเรียน(สมบูรณ์แบบ) หลักสูตร 2551

http://www.wpp.co.th/teach_plan.html Download แผนการสอน

http://teacherkobwit2010.wordpress.com/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%a4%e0%b8%a9%e0%b8%8e%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89-tok/   เว็บนี้น่าสนใจ

 http://www.trueplookpanya.com/true/lesson_plan_list.php?mul_category_id=3000&mul_level_id=31&pageNo=1

http://koonkroox.blogspot.com/2009/06/blog-post.html

http://www.iadth.com/index.php

http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=00351c1f5067c570 แผนการสอน พว+ม.1

Download แผนการสอน http://www.wpp.co.th/teach_plan.html Download แผนการสอน – บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด

ขอบคุณที่มา ::

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!