แจกไฟล์

แจกไฟล์ รวมข้อสอบ RT พร้อมเฉลย โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2559 – 2564

แจกไฟล์ รวมข้อสอบ RT พร้อมเฉลย โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2559 – 2564

การสอบ RT คือ อะไร

    การสอบ RT คือ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reding Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งจะต้องสอบทุกโรงเรียน ในการสอบจะแบ่งการสอบเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การอ่านรู้เรื่อง เป็นการประเมินโดยใช้แบบทดสอบ อ่านรู้เรื่องคำแต่งประโยค อ่านประโยคแล้วเลือกตอบ และส่วนที่ 2 การอ่านออกเสียง เป็นการประเมินภาคปฏิบัติ ซึ่งต้องอ่านออกเสียงคำ ประโยค และข้อความ รับรองว่าทำคะแนนสอบได้ผ่านในระดับดีอย่างแน่นอน

ตัวอย่างไฟล์

การสอบ O-NET คืออะไร

ONET (Ordinary National Educational Test) : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อทดสอบ ความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามมาตรฐาน การเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!