event

ลิงก์ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 รับเกียรติบัตรฟรี โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ลิงก์ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 รับเกียรติบัตรฟรี โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 : Regional Research Expo 2023” ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนด้วยงานวิจัย นวัตกรรม ภูมิปัญญาล้านนาและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG” ระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

📌พบกับนิทรรศการ และกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ 📍นิทรรศการโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 📍นิทรรศการการวิจัยของหน่วยงาน/นักวิจัยในพื้นที่/เครือข่ายการวิจัยในภูมิภาค 📍นิทรรศการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 📍พื้นที่ให้คำปรึกษาความรู้จากงานวิจัย 📍ตลาดนัดผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 📍การประกวดนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ ในประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวและภูมิปัญญาล้านนา ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG

📌การนำเสนอผลงานวิจัย “การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนด้วยงานวิจัย นวัตกรรม ภูมิปัญญาล้านนาและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG” 6 กลุ่มเรื่อง 🏆เทคโนโลยีนวัตกรรม ด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์การแพทย์ 🏆เทคโนโลยีนวัตกรรม ด้านการเกษตรและอาหาร 🏆เทคโนโลยีนวัตกรรม ด้านพลังงาน วัสดุ และสิ่งแวดล้อม 🏆ยกระดับการท่องเที่ยว เศรษฐกิจสร้างสรรค์และภูมิปัญญาล้านนา 🏆งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน งานวิจัยรับใช้สังคม 🏆การอนุรักษ์ทรัพยากรไทยเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG

กิจกรรมภาคนิทรรศการตลอดการจัดงาน

โซน 1
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ / นิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุน จาก วช./ นิทรรศการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ

โซน 2
นิทรรศการให้คำปรึกษา / ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

โซน 3
นิทรรศการการวิจัยของหน่วยงาน /นักวิจัยในพื้นที่ /เครือข่ายการวิจัยภูมิภาค

โซน 4
ตลาดนัด U2T for BCG ตลาดนัดคลินิกเทคโนโลยี และสินค้าโอทอป

ขั้นตอนการรับเกียรติบัตร

ลิงก์ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 รับเกียรติบัตรฟรี  โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ลิงก์ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 รับเกียรติบัตรฟรี  โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ลิงก์ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 รับเกียรติบัตรฟรี  โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หมายเหตุ: จะได้รับใบประกาศเฉพาะท่านที่สแกน QR Code หน้าห้องประชุม เสวนา แต่ละหัวข้อ และผู้ที่เข้าร่วมประชุเสวนาผ่านระบบ Online เท่านั้น

ขอบคุณที่มา :: มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2566

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!