แจกไฟล์

แบ่งปัน!! รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง ฟอร์ม SAR ขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน ไฟล์เวิร์ด *.doc แก้ไขได้ โดย เพจห้องเรียนครูทราย

แบ่งปัน!! รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง ฟอร์ม SAR ขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน ไฟล์เวิร์ด *.doc แก้ไขได้ โดย เพจห้องเรียนครูทราย

รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานให้แก่ผู้บังคับบัญชา ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา มาตราที่ ๕๐ หมวดที่ ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนใช้สารสนเทศทางการศึกษาของตนเองในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไปให้มีคุณภาพสูงขึ้น
หวังว่ารายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ จะเกิดประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

แบ่งปัน!! รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง ฟอร์ม SAR ขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน ไฟล์เวิร์ด *.doc แก้ไขได้ โดย เพจห้องเรียนครูทราย

คู่มือ แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา (SAR)

แบ่งปัน!! รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง ฟอร์ม SAR ขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน ไฟล์เวิร์ด *.doc แก้ไขได้ โดย เพจห้องเรียนครูทราย

ดาวน์โหลดคู่มือแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (SAR) โดย สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน – ครูอาชีพดอทคอม มากกว่าอาชีพครู…คือการเป็นครูมืออาชีพ (kruachieve.com)

ขอบคุณที่มา : Facebook ห้องเรียนครูทราย

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!