แจกไฟล์

ปตท. ขอเชิญชวนร่วมดาวน์โหลด Font ฟอนต์ฟรี PTT 45 Pride ไปใช้งานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ปตท. ขอเชิญชวนร่วมดาวน์โหลด Font ฟอนต์ฟรี PTT 45 Pride ไปใช้งานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ปตท. ขอเชิญชวนร่วมดาวน์โหลด Font PTT 45 Pride เพื่อสามารถนำไปใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลและในเชิงพาณิชย์ ที่ไม่ใช่การแสวงหากำไรจากตัวฟอนต์โดยตรง (เช่น การขายฟอนต์) ตามแนวทางการดำเนินงานงานของ ปตท. ที่มุ่ง “จุดพลังชีวิต ขับเคลื่อนอนาคต” “Ignite Life Potential” สร้างการเติบโตทางธุรกิจ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมไทยอย่างยั่งยืน

ปตท. ขอเชิญชวนร่วมดาวน์โหลด Font ฟอนต์ฟรี PTT 45 Pride ไปใช้งานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ข้อตกลงอนุญาตให้ใช้ฟอนต์

ฟอนต์ PTT 45 Pride นี้ เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”)

ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงอนุญาตให้ใช้ฟอนต์สำหรับการดาวน์โหลด ใช้งาน หรือ ส่งต่อไฟล์ฟอนต์ดังกล่าว ดังนี้

ท่านสามารถดาวน์โหลดฟอนต์ไปใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลและในเชิงพาณิชย์ ซึ่งไม่ใช่การแสวงหากำไรจากตัวฟอนต์โดยตรง (เช่น การขายฟอนต์) อย่างไรก็ดี ท่านไม่มีสิทธิอ้างความเป็นเจ้าของในฟอนต์ PTT 45 Pride อันเป็นลิขสิทธิ์ของ ปตท. แต่เพียงผู้เดียว
ท่านไม่มีสิทธิในการนำไฟล์ฟอนต์ไปแก้ไข ดัดแปลง เพิ่มเติม จำหน่าย หรือแลกเปลี่ยน หรือดำเนินการอื่นใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ปตท. เว้นแต่จะเป็นการแนบไฟล์ฟอนต์ติดไปกับสื่อหรือโปรแกรมเพื่อความสะดวกในการใช้งานเท่านั้น
ท่านไม่มีสิทธินำฟอนต์ไปใช้ในธุรกิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือในทางใด ๆ อันเป็นการกระทบสิทธิของ ปตท. หรือส่งผลกระทบด้านลบต่อ ปตท.
ท่านไม่มีสิทธิลบ ทำลาย หรือทำให้ไม่ชัดเจนซึ่งสัญลักษณ์อันแสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของ ปตท. โดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อไฟล์ฟอนต์ PTT 45 Pride

ขอบคุณที่มา : Facebook We Love PTT

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!