คู่มือเอกสารแจกไฟล์

ดาวน์โหลดคู่มือใช้งานระบบ พาน้องกลับมาเรียน สพฐ.

ดาวน์โหลดคู่มือใช้งานระบบ พาน้องกลับมาเรียน สพฐ.

โครงการ พาน้อง กลับมาเรียน เป็นระบบที่ถูกออกแบบให้เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลในการติดตามช่วยเหลือ พาน้อง ๆ นักเรียนที่หลุดจากระบบการศึกษาโดยใช้ข้อมูลนักเรียนที่หายไปจากภาคเรียนที่ 1/64 และ 2/64 ของแต่ละสังกัด (สพฐ., สอศ., สช., กศน., กสศ.) เป็นข้อมูลตั้งต้นในการใช้ค้นหา ติดตาม ช่วยเหลือซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบการมีตัวตนกับฐานข้อมูลกลางกับระบบ Education Data Center: EDC ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเรียบร้อยแล้ว โดยระบบจะมี 2 แบบ แบ่งหน้าที่กันทำงานอย่างชัดเจน คือ

1. เว็บไซต์ “พาน้อง กลับมาเรียน” 

เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลรายชื่อนักเรียนที่หลุดออกจากระบบเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการติดตาม โดยท างานร่วมกับเครื่องมือในแอพพลิเคชั่น“พาน้อง กลับมาเรียน” ในระบบ Android และ iOS (อยู่ในขั้นรออการพิจารณาอนุมัติจาก Apple) และหากต้องการจะใช้งานแอพพลิเคชั่น พาน้อง กลับมาเรียน ใน Android/iOS ผู้ใช้งานจะต้องผ่านการลงทะเบียนและได้รับอนุมัติให้ใช้งานในเว็บไซต์นี้ก่อนจึงจะสามารถใช้ Username และ Password เข้าระบบใน Mobile  Application “พาน้อง กลับมาเรียน” ได้

2. Application “พาน้อง กลับมาเรียน” 

เป็น Mobile Application ที่เป็นเครื่องมือในการลงพื้นที่ค้นหา ส ารวจ ติดตาม นักเรียนที่หลุดออกจากระบบการศึกษา ตามรายชื่อที่ปรากฏในเว็บไซต์ “พาน้อง กลับมาเรียน” โดย Application จะให้บันทึกสถานะการติดตาม สาเหตุที่ไม่เรียน พิกัด ภาพถ่าย และเหคุผลความจำเป็น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการช่วยเหลือให้นักเรียนกลับเข้ามาเรียนในระบบต่อไป

Related Articles

รายละเอียดเพิ่มเติม :: ศธ. ร่วมใจพาน้อง กลับมาเรียน (edudev.in.th)

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!