event

ลงทะเบียนสัมมนาออนไลน์การส่งเสริมพัฒนา Active Teachers สู่การประเมินวิทยฐานะ (ว PA) วันที่ 24 ธันวาคม 65 รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

ลงทะเบียนสัมมนาออนไลน์การส่งเสริมพัฒนา Active Teachers สู่การประเมินวิทยฐานะ (ว PA) วันที่ 24 ธันวาคม 65 รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

การเสวนาทางวิชาการออนไลน์ การสัมมนาออนไลน์การส่งเสริม พัฒ นา Active Teachers สู่การประเมินวิทยฐานะ (ว PA) และการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์การบริหารสถานศึกษาสู่ความสำเร็จ วันที่ 24 ธันวาคม 65 เวลา 9.00-16.00 น.

ช่วงเช้า
8.30-9.00 น. ลงทะเบียน/พิธีเปิด
9.00-11.30 น. การส่งเสริมพัฒนา Active Teachers สู่การประเมินวิทยฐานะ (ว PA)
11.30-12.00 น. ช่วงถามตอบ ศนวีรัตน์ สานุมิตร

ช่วงบ่าย
13.00-13.30 น. กรณีศึกษาการขับเคลื่อนวิสัยภัศน์การบริหารสถานศึกษาสู่ความสำเร็จ วิทยากร อ.ดร.สังวาร วังแจ่ม
13.30-1430 น. การเขียนวิสัยทัศน์การบริหารสถานศึกษาสู่ความสำเร็จ วิทยากร อ.ดร.ธีระภัทร ประสมสุข
14.30-15.00 น. ฝึกปฏิบัติการเขียนวิสัยทัศน์การบริหารสถานศึกษาสู่ความสำเร็จ วิทยากร อ.ดร.ธีระภัทร ประสมสุข และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
15.00-16.00 น. นำเสนอ และถามตอบ อ.ดร ธีระภัทร ประสมสุข

ลงทะเบียนสัมมนาออนไลน์การส่งเสริมพัฒนา Active Teachers สู่การประเมินวิทยฐานะ (ว PA) วันที่ 24 ธันวาคม 65 รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

การลงทะเบียนแยกสองช่วง ท่านจะได้รับเกียรติบัตรแตกต่างกันในแต่ละช่วงโปรดลงทะเบียนตามความสนใจ

Related Articles

จัดเสวนาโดย : สาขาวิซาการบริหารการศึกษา
คณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!