แจกไฟล์

แจกไฟล์ตัวอย่างผลงานรางวัลชนะเลิศ ผู้ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2565

แจกไฟล์ตัวอย่างผลงานรางวัลชนะเลิศ ผู้ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2565

แจกไฟล์ตัวอย่างผลงานรางวัลชนะเลิศ แบบใบเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สามารถดาวน์โหลดเป็นแนวทางปรับแก้ไขได้ครับ

ตอนที่ ๑ ผู้เสนอชื่อ

ตอนที่ ๒ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

๒. คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้าม

๓. ผลงานประกอบการพิจารณาเพื่อรับรางวัล

๓.๑ ด้านผลงาน ประกอบด้วย ชื่อผลงาน วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ลักษณะงานและสัดส่วน ความรับผิดชอบ ความต่อเนื่องในการทำงาน ความสำเร็จของงาน และหลักฐานอ้างอิง

๓.๒ ด้านคุณภาพ ประกอบด้วย ความสำคัญและความจำเป็นของงาน กลุ่มเป้าหมายและความคาดหวัง วิธีการดำเนินงาน วิธีการตรวจสอบความก้าวหน้าและความสำเร็จของงาน ปัญหาอุปสรรคและวิธีการแก้ไข ความมุ่งมั่นและการเสียสละในการทำงาน แนวทางการแก้ไขในอนาคต

รางวัลชนะเลิศกลุ่มครูและคณาจารย์ ได้แก่ นางมัยสุรี หยีมะเหร็ม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนาเคียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

แจกไฟล์ตัวอย่างผลงานรางวัลชนะเลิศ ผู้ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2565

รางวัลชนะเลิศ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ได้แก่ นางพรรณพร บุญทศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร จังหวัดยโสธร

แจกไฟล์ตัวอย่างผลงานรางวัลชนะเลิศ ผู้ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2565

รางวัลชนะเลิศ กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ นายมนัส เจียมภูเขียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

แจกไฟล์ตัวอย่างผลงานรางวัลชนะเลิศ ผู้ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2565

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มครูและคณาจารย์ ได้แก่ นายศักดิ์ชาย ขวัญสิน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดบ้านม้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

รวมผลงานทั้งหมดที่ได้รางวัล คลิก :: https://www.otep.go.th/?p=otep-cate&cate=192

ขอบคุณที่มา :: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!