เอกสารแจกไฟล์

แจกไฟล์ ประกาศกำหนดภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (ฉบับครูสายบัว) ไฟล์เอกสาร *.doc สามารถแก้ไขได้

แจกไฟล์ ประกาศกำหนดภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (ฉบับครูสายบัว) ไฟล์เอกสาร *.doc สามารถแก้ไขได้

ประกาศ การ กำหนด ชั่วโมงปฏิบัติงาน ว. pa ภาระงาน ข้าราชการครู 2565 ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว21 ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดย ก.ค.ศ. มีมติกำหนดภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประโยชน์ในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานและการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งภาระงาน หมายถึง จำนวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น นั้น

เพื่อให้การกำหนดภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เกิดประสิทธิภาพและผลดีต่อทางราชการ โรงเรียน…………………………..จึงกำหนดภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ดังนี้

ตัวอย่างไฟล์

แจกไฟล์ ประกาศกำหนดภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (ฉบับครูสายบัว) ไฟล์เอกสาร *.doc สามารถแก้ไขได้
แจกไฟล์ ประกาศกำหนดภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (ฉบับครูสายบัว) ไฟล์เอกสาร *.doc สามารถแก้ไขได้

ขอบคุณที่มา :: ครูสายบัว

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!