ย้ายครู

ด่วน!! ปฏิทินพร้อมเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูประจำปี 2567 กรณีปกติ สังกัด สพฐ.

ด่วน!! ปฏิทินพร้อมเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูประจำปี 2567 กรณีปกติ สังกัด สพฐ.

ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009-ว 7467 ลว. 27 ธ.ค. 66 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567 ย้ายครู 2567

ปฏิทินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูประจำปี 2567 กรณีปกติ สังกัด สพฐ.

ด่วน!! ปฏิทินพร้อมเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูประจำปี 2567 กรณีปกติ สังกัด สพฐ.

รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. กำหนด สำหรับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วย ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศ5 0๒๐๖.๔/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนน การประเมินตามองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. กำหนด ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกำหนด

รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินตามองค์ประกอบที่ ก.ค.ศ. กำหนด สำหรับการย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

ด่วน!! ปฏิทินพร้อมเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูประจำปี 2567 กรณีปกติ สังกัด สพฐ.

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูประจำปี 2567 กรณีปกติ สังกัด สพฐ.

ด่วน!! ปฏิทินพร้อมเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูประจำปี 2567 กรณีปกติ สังกัด สพฐ.
ด่วน!! ปฏิทินพร้อมเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูประจำปี 2567 กรณีปกติ สังกัด สพฐ.
ด่วน!! ปฏิทินพร้อมเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูประจำปี 2567 กรณีปกติ สังกัด สพฐ.

ดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา : สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (obec.go.th)

Back to top button
error: Content is protected !!