แจกไฟล์

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2567 (รวมภาคเรียนที่ 1-2) โดยเพจวิชาการ เป็นไฟล์ Excel สามารถปรับแก้ไขเป็นของโรงเรียนได้

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2567 (รวมภาคเรียนที่ 1-2) โดยเพจวิชาการ เป็นไฟล์ Excel สามารถปรับแก้ไขเป็นของโรงเรียนได้

ปฏิทิน การศึกษา ปีการศึกษา 2567 คุณครูใช้สามารถวางแผนการจัดกิจกรรม ในปีการศึกษา 2567 โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่าง ปฏิทินการเปิด-ปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 หรือ กำหนด การเปิดเทอม ปิดเทอม 2567 ทั้ง ภาคเรียนที่ 1 และ ภาคเรียนที่ 2 เปิดวันไหน ปิดวันไหน

จากระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 ว่าด้วยเรื่อง…. ได้มีการกำหนดในข้อ 6 ว่า ในรอบปีการศึกษาหนึ่ง วันเริ่มต้นปีการศึกษา คือวันที่ 16 พฤษภาคม และวันสิ้นปีการศึกษา คือวันที่ 15 พฤษภาคม ของปีถัดไป ดังนั้นสรุปก็คือ ปีการศึกษาจะเริ่มจาก 16 พฤษภาคมปีนี้ ไปถึง วันที่ 15 พฤษภาคม ของปีถัดไป เช่น
ปีการศึกษา 2567 คือ วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 – 15 พฤษภาคม 2568

การเปิดเทอม ปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ของแต่ละปีการศึกษาคือช่วงใด วันไหน

ข้อ 7 ให้สถานศึกษาเปิดและปิดภาคเรียนตามปกติในรอบปีการศึกษาหนึ่งตามที่ กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

(1) ภาคเรียนที่หนึ่ง วันเปิดภาคเรียน วันที่ 16 พฤษภาคม วันปิดภาคเรียน วันที่ 11 ตุลาคม

(2) ภาคเรียนที่สอง วันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 พฤศจิกายน วันปิดภาคเรียน วันที่ 1 เมษายน ของปีถัดไป

สถานศึกษาใดประสงค์จะเปิดและปิดภาคเรียนแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดเป็นผู้กำหนดตามที่เห็นสมควร ดังนั้น ขอยกตัวอย่าง วันเปิด-ปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 ของนักเรียนจะมีกำหนดการเปิดและปิดเทอม ทั้งภาคเรียนที่ 1/2567 และภาคเรียนที่ 2/2567 ดังนี้ครับ

เทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2567 วันเปิดภาคเรียน วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 วันปิดภาคเรียน วันที่ 10 ตุลาคม 2567 (โรงเรียนจะปิดเทอมให้นักเรียนหยุดตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2567 – 31 ตุลาคม 2567)

เทอมที่ 2 ปีการศึกษา 2567 วันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 วันปิดภาคเรียน วันที่ 1 เมษายน 2568 (โรงเรียนจะปิดเทอมใหญ่ นักเรียนปิดเทอมเดือนไหน 2567 ซึ่งโรงเรียนจะ ให้นักเรียนหยุดตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 – 15 พฤษภาคม 2568)

ตัวอย่างไฟล์

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2567 (รวมภาคเรียนที่ 1-2) โดยเพจวิชาการ เป็นไฟล์ Excel สามารถปรับแก้ไขเป็นของโรงเรียนได้
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2567 (รวมภาคเรียนที่ 1-2) โดยเพจวิชาการ เป็นไฟล์ Excel สามารถปรับแก้ไขเป็นของโรงเรียนได้

ขอบคุณที่มา : Facebook เพจ วิชาการ

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!