แจกไฟล์

โหลดฟรี!! ปกโครงการสถานศึกษาสีขาวไฟล์ ppt แก้ไขได้ (เปลี่ยนสีได้) โดย ห้องสื่อครูชัย

โหลดฟรี!! ปกโครงการสถานศึกษาสีขาวไฟล์ ppt แก้ไขได้ (เปลี่ยนสีได้) โดย ห้องสื่อครูชัย

แจกไฟล์ ปกแบบเสนอผลการดำเนินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปกโครงการ สถานศึกษาสีขาว (เปลี่ยนสีได้)

ตามที่รัฐบาลกำหนดให้การป้องกันปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันเฝ้าระวังไม่ให้เยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมไปถึงปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ และปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา นำไปสู่การสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม

กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มอบนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด ขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการจัดทำโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อมอบรางวัลและประกาศยกย่องเชิดซูเกียรติให้กับสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่มีผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาระดับดีเด่น มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินงาน ส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาครบทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการค้นหา ด้านการบำบัดรักษา ด้านการเฝ้าระวัง และด้านการบริหารจัดการ พร้อมทั้งมีการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานไปสู่ความเข้มแข็ง มีมาตรฐาน และเกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

โหลดเลย https://www.slidekru.com/download

ตัวอย่างไฟล์

โหลดฟรี!! ปกโครงการสถานศึกษาสีขาวไฟล์ ppt แก้ไขได้ (เปลี่ยนสีได้) โดย ห้องสื่อครูชัย
โหลดฟรี!! ปกโครงการสถานศึกษาสีขาวไฟล์ ppt แก้ไขได้ (เปลี่ยนสีได้) โดย ห้องสื่อครูชัย

ขอบคุณที่มา : ห้องสื่อครูชัย PowerPoint Templates

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!