แจกไฟล์

แจกไฟล์ บันทึกมอบหมายงาน สำหรับครูย้าย ตัวอย่างบันทึกส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ สำหรับ ครูย้าย ไฟล์ Word *doc แก้ไขได้

แจกไฟล์ บันทึกมอบหมายงาน สำหรับครูย้าย ตัวอย่างบันทึกส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ สำหรับ ครูย้าย ไฟล์ Word *doc แก้ไขได้

ดาวน์โหลดไฟล์ แจกไฟล์การบันทึกส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ ส่งมอบงานในหน้าที่ เมื่อครูเกษียณอายุราชการ หรือย้ายครูแล้ว จะมีการทดแทนด้วยตำแหน่งย้ายหรือการบรรจุใหม่ หรือเมื่อมีการโยกย้ายโรงเรียน ครูทุกท่านที่มีหน้าที่ในความรับผิดชอบ ทั้งงานสอน และงานที่ได้รับมอบหมายมากมาย

เมื่อจะต้องย้ายจึงต้องปฏิบัติตาม ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ คือการมอบหมายงานในหน้าที่ราชการคืนแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาก่อน ตวอยาง บนทกสงมอบงานในหนาทราชการ สำหรบครยาย หรอเกษยณอายราชการ ตามไฟล์แนบดังนี้ครับ

การบันทึกมอบหมายงานครูย้าย โดยงานในหน้าที่มีตัวอย่างบันทึกหลายแบบ คุณครูสามารถนำไปปรับใช้ได้ โดยระยะเวลาที่รับส่งงานในหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ข้อ 8 (ไม่เกินสามสิบวัน) อ้างอิงจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2524

ตัวอย่างบันทึกมอบหมายงานครูย้าย 2566

แจกไฟล์ บันทึกมอบหมายงาน สำหรับครูย้าย ตัวอย่างบันทึกส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ สำหรับ ครูย้าย ไฟล์ Word *doc แก้ไขได้
แจกไฟล์ บันทึกมอบหมายงาน สำหรับครูย้าย ตัวอย่างบันทึกส่งมอบงานในหน้าที่ราชการ สำหรับ ครูย้าย ไฟล์ Word *doc แก้ไขได้

ดาวน์โหลดไฟล์ บนทกขอความ มอบหมายงาน สำหรบครยาย ดาวนโหลดทน

เช็คผลย้ายปี 2566 ที่ :: เช็คที่นี่ ผลย้ายครู 2566 ประกาศผลการย้ายครู 2566 รอบที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. – Krudiary-รอบรู้ วิชาชีพครู

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!